ວິທີເພາະເຫັດເຟືອງກິນເອງ ງ່າຍໆ

ວິທີເພາະເຫັດເຟືອງກິນເອງ ງ່າຍໆ

ວິທີເພາະເຫັດເຟືອງກິນເອງ ງ່າຍໆເຫຼືອກິນກໍ່ເອົາໄປຂາຍໄດ້

ວິທີເເພາະ ເຫັດເຟືອງ

 • ເຟືອງແຊ່ນ້ຳຄ້າງຄືນ 1 ຄືນ
 • ຫົວເຊື້ອ 1 ກ້ອນ ແບ່ງເປັນ 3 ກອງ ເພາະໄດ້ 3 ກະຕ້າ

 • ເຟືອງອັດລົງກົ້ນກະຕ້າກົດໃຫ້ແໜ້ນ ສູງ 1 ຝາມື

 • ອາຫານເສີມຕ່າງໆແຊ່ນ້ຳພໍປຽກ ໂຮຍຂອບກະຕ້າ ອາຫານເສີມ ມີ ຮຳລະອຽດ ແປ້ງ ເຂົ້າຈ້າວ/ເຂົ້າໜຽວ ຖົ່ວບົດ ເຂົ້າຟ່າງບົດ ໃບກັນຖິນປົ່ນ ປູນຂາວ ຍິບຊຳ ຄ້າຍການຜະລິດອາຫານສັດຕ່າງໆ (ອາຫານໝູ ອາຫານໄກ່ ອາຫານປາ) ດັ່ງນັ້ນຈະມີຫຼາຍສູດ ໃນຄວາມເປັນຈິງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ກໍ່ໄດ້ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ຮຳລະອຽດ ທີ່ໃໝ່ໆດົມເບິ່ງມີກິ່ນຫອມ ບໍ່ເໝັນ ຫຼື ໃຊ້ ແປ້ງເຂົ້າຈ້າວ/ເຂົ້າໜຽວ ມາປະສົມກັບຮຳລະອຽດດີກວ່າ ເຊັ່ນ ຮຳລະອຽດ 2 ກກ+ແປ້ງເຂົ້າໜຽວ 1 ກກ ປະສົມໄປໃຊ້ໄປຈະດີກວ່າ

 • ໂຮຍເຊື້ອເຫັດເຟືອງ 1 ສ່ວນທັບເທິ່ງອາການເສີມ ສຳເລັດຊັ້ນທີ່ 1

 • ເຮັດຊັ້ນທີ່ 2 ແລະ 3 ຄືກັບຊັ້ນທີ່ 1

 • ຊັ້ນເທິ່ງສຸດ ໂຮຍອາຫານເສີມເຕັມໜ້າກະຕ້າ ໂຮຍເຊື້ອໃຫ້ທົ່ວ ຖົມດ້ວຍອາຫານເສີມອີກເທື່ອ

ການດູແລຮັກສາສຳລັບການເພາະເຫັດເຟືອງໃນກະຕ້າ

 • ສະຖານທີ່ຄວນເປັນພື້ນທີ່ດິນ ໃຕ້ຮົ່ມໄມ້ ເຮັດເປັນຮູບສາມຫຼຽມ ແນວຍາວ 1 ແຖວ ຫຼື 2 ແຖວ

 • ຫົດນ້ຳທີ່ພື້ນດິນໃຫ້ປຽກ ຈະໄດ້ຄວາມຊື້ນຈາກການລະເຫີຍຂອງນ້ຳທີ່ດິນ

 • ຄຸມດ້ວຍປຼາສະຕິກ ທັບດ້ວຍເຟືອງແຫ້ງ ປ່ວຍຖິ້ມໄວ້ 3 ຄືນ

 • ຄົບ 3 ຄືນ ເປີດລະບາຍອາກາດທາງກາງ ແລ້ວຄຸມໄວ້ຄືເກົ່າ ອີກ 3-4 ມື້ກະເກັບໄດ້ແລ້ວ

 • ກະຕ້າ 1 ໄດ້ 1 ກກ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອາຫານເສີມ ແຮງຫຼາຍຜົນຜະລິດແຮງຫຼາຍ

ອາຫານເສີມຈະໃຊ້ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ຫຼື ໃຊ້ຮ່ວມກັນຫຼາຍໆຢ່າງກະໄດ້