ວິທີເບິ່ງແຍງແລະຮັກສາສຸຂະພາບໃນແຕ່ລະຊ່ວງ ອາຍຸ

ຊ່ວງທີ່ 1 ອາຍຸ 0-6ປີ: ເລີ່ມຈາກຜູ້ເປັນແມ່ທີ່ຕັ້ງທ້ອງຢູ່ ຄວນໄປຝາກທ້ອງ ແລະ ກວດສະໝໍ່າສະເໝີເພື່ອໃຫ້ລູກນ້ອຍໃດ້ ຮັບການດູແລເບິ່ງແຍງ ແລະ ເກີດອອກມາຢ່າງປອດໄພ. ຈາກນັ້ນ ຈົນເຖິງອາຍຸ 6 ປີເດັກນ້ອຍຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາ ປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆຫຼືເອີນວ່າວັກຊີນພື້ນຖານໃຫ້ຄົບຖວນ ແລະ ໄດ້ຮັບການກວດທາງດ້ານການພັດທະນາການການ ຮຽນຮູ້ ແລະ ພຶດຕິກໍາຕ່າງໆ.

ຊ່ວງທີ 2 ອາຍຸ 7-18ປີ: ສິ່ງສໍາຄັນຄືການກຽມຕົວໃຫ້ຊ່ວງອາຍຸນີ້ເປັນໄວຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ແຂງແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ມີອາລົມທີ່ແຈ່ມໃສມີພູມຄຸ້ມກັນທາງດ້ານຄວາມຄິດສາມາດດູແລຕົນເອງໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກ ສິ່ງເສບຕິດໂລກຕິດຕໍ່ທາງເພດ ສໍາພັນ.

ຊ່ວງທີ່ 3 ອາຍຸ19-60ປີ: ແມ່ນໄວອາຍຸທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງເຮັດວຽກງານ ໂດຍຊ່ວງນີ້ຈະມັກເປັນໂລກທີ່ສໍາພັນກັບພຶດຕິກໍາການໃຊ້ຊີວິດ ເຊັ່ນ ຄວາມຕູ້ຍ ເບົາຫວານ ໂລກຈາກຢາສູຍ-ສຸລາ ຫຼື ໂລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ ເຈັບກ້າມເນື້ອ ໂລກຄຽດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງກວດສຸຂະພາບສະໝໍ່າ ສະເໝີ.

ຊ່ວງທີ່ 4 ອາຍຸເລີ່ມແຕ່ 60ປີ: ຂຶ້ນໄປ ຊ່ວງນີ້ຖືເປັນໄວສູງອາຍຸ ນອກຈາກມີຄວາມເຊື່ອມຊົມລົງຂອງຮ່າງກາຍແລ້ວບາງ ຄົນຍັງມີໂລກປະຈໍາໂຕອີກດ້ວຍ ສໍາລັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີໂລກປະຈໍາໂຕ ຄວນຮັບການກວດກາຮັກສາສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ປະ ຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງແພດ ເຊັນດຽວກັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງທົ່ວໄປ ຄວນຮັບປະທານອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ອອກກໍາລັງ ກາຍຜັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈລ່າເລີງແຈ່ມໃສຢູ່ສະເໝີ.

................................................................................................................................................................................................................