ວິທີເກົ້າຜົມແບບງ່າຍໆ

ທຳອິດໃຫ້ແບ່ງຜົມອອກເປັນສອງພາກ ໂດຍແບ່ງໃນລັກສະນະແຊກຂ້າງເພື່ໃຫ້ຜົມຂ້າງໜຶ່ງຫຼາຍກ່ວາຂ້າງໜຶ່ງຈາກນັ້ນກໍ່ຖັກສ່ວນນ້ອຍຂອງຜົມກ່ອນໂດຍເລີ່ມຈາກດ້ານຂ້າງໄປຈົນສຸດປາຍຜົມແລ້ວມັດຜົມໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍຈາກນັ້ນກໍ່ມ້ວນປາຍຜົມເກົ້າໄວທາງຫຼັງຕິດກີບໃຫແໜ້ນ

ຈາກນັ້ນໃຫ້ໝູ່ຖັກຈາກທາງໜ້າອີກສວນໜຶ່ງໄປຈົນສຸດປາຍຜົມແລ້ວມ້ວນປາຍຜົມເກົ້າໄວທາງຫຼັງຕິດກີບໃຫແໜ້ນ

ຈັດຜົມເປີຍທາງໜ້າໃຫ້ງາມແລ້ວເອົາມື້ລູບຜົມໃຫ້ມັນລຽບງາມພ້ຽງສຳນີ້ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຜົມເກົ້າທີສວຍງາມ

 

ບົດຄວາມໃຫມ່ໆ