ວິທີລ້ຽງກຸ້ງຝອຍໃນອ່າງຊີເມນ

ກຸ້ງຝອຍມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ Macrobrachium lanchesteri de Man ມີຮູບຮ່າງລັກສະນະຂະໜາດນ້ອຍ ມັກອາໄສຢູ່ນ້ຳຈືດ ຜູ້ຄົນນິຍົມເອົາມາປຸງແຕ່ງເປັນຫາຫານປະພາດລາບ, ກຸ້ງແຫ້ງ ແລະອື່ນໆແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນໃຜລ້ຽງດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຈິ່ງນຳເອົາວິທີລ້ຽງກຸ້ງຝອຍໃນອ່່າງຊິເມນມາຝາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານນຳໄປທົດລອງ.

ສຳລັບການລ້ຽງກຸ້ງຝອຍໃນ ອ່າງສິເມນປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍໆພຽງແຕ່ກະກຽມກໍ່ສ້າງອ່າງເປັນສີ່ຫຼ່ຽມ ຫຼື ວົງມົນກໍໄດ້ ຫຼື ວ່າສິນຳເອົາແທ່ງສິເມນເປັນວົງມົນກໍໄດ້ຕາມທີ່ເຮົາຕ້ອງການກ່ອນຈະໃສ່ນ້ຳລ້ຽງແມ່ນໃຫ້ເອົ່ນ້ຳໃສ່ເຕັມແຊ່ນ້ຳປະໄວ້ກ່ອນປະມານ 15 ມື້ ເພື່ອລົດຄວາມເປັນກົດດ່າງຂອງປູນຫຼັງຈາກນັ້ນຕຽມພືດນ້ຳທຳມະຊາດເປັນຕົ້ນແມ່ນຜັກຕົບ, ຫຍ້າ, ສາຍຢາງສຳລັບສິດນ້ຳເພື່ອໃຫ້ກຸ້ງໄວ້ໄຂ່ໃສ່.

ພາຍຫຼັງກຽມອຸປະກອນທຸກຢ່າງແລ້ວຈັດສະຖານທີ່ຈະລ້ຽງຕາມຄວາມເໝາະສົມເທປູນລົງພື້ນດິນກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຮົ່ວຊຶມແລ້ວກໍ່ອ່າງ ຫຼື ວາງແທ່ງສິເມນນຳເອົາຂີ້ດິນໃສ່ລົງໄປໃນອ່າງປະມານ 10 ຊັງຕິແມັດ ຕື່ມນ້ຳໃສ່ນຳເອົາພືດທີ່ກຽມໄວ້ລົງໄປປູກເພື່ອໄວ້ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງກຸ້ງຝອຍ ເພື່ອຊ່ວຍປັບສະພາບນ້ຳໃນອ່າງຊິເມນນຳອີກ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳກຸ້ງຝອຍປ່ອຍລົງໄປໃນອ່າງ ໃນຊ່ວງ 7 ມື້ ຂອງການປ່ອຍລົງອ່າງຊິເມນນັ້ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອາຫານກຸ້ງເດັດຂາດປ່ອຍໃຫ້ກຸ້ງປັບສະພາບໃຫ້ເຂົ້າ ກັບສະຖານທີ່ໃໝ່ສາກ່ອນຫຼັງຈາກນັ້ນຈິ່ງໃຫ້ອາຫານຕາມປົກກະຕິໂດຍນຳເອົາໄຂ່ແດງຕົ້ມສຸກຈຳນວນ 2 ໜ່ວຍປະສົມກັບຮຳອ່ອນ 3 ກຣາມ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນຈາກ ນັ້ນປັ້ນ ເປັນກ້ອນໆເທົ່າກ້ຳປັ້ນປ່ອຍລົງໄປໃຫ້ກຸ້ງກິນສຳລັບການໃຫ້ອາຫານນັ້ນຄວນກະຕວງວ່າກຸ້ງທີ່ປ່ອຍລົງມີຫຼາຍເທົ່າໃດມື້ທຳອິດທີ່ທ່ານໃຫ້ອາຫານໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງວ່າກຸ້ງກິນອາຫານໝົດຫຼື ບໍ່ຖ້າມັນກິນໝົດມື້ຕໍ່ມາເພີ່ມອາຫານຂຶ້ນຕື່ມໝັ່ນສັງເກດຢູ່ເລື້ອຍໆ ເມື່ອໃດທີ່ອາຫານເຫຼືອຄວນໃຫ້ຫຼຸດລົງເມື່ອກຸ້ງຝອຍມີອາຍຸ 30-45 ມື້ມັນຈະເລີ່ມວາງໄຂ່ໃຫ້ເຮົານຳສາຍຢາງມາເປີດນ້ຳໃສ່ເພື່ອເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ກຸ້ງໄຂ່ຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ລູກກຸ້ງຊຸດໃໝ່ໃຫ້ລ້ຽງຕໍ່ໄປປະມານ 4 ເດືອນກໍສາມາດນຳເອົາມາບໍລິໂພກໄດ້.

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ