ວິທີພັບຜ້າອາບນ້ຳຝົນເປັນດອກບົວ

  1. ພັບຜ້າອາບນ້ຳຝົນເປັນຮູບສີ່ຫຼຽມຈະຕຸລັດ ແລ້ວພັບມຸມທັ້ງສີ່ເຂັ້າກັນຄືກັບ (ຂັ້ນຕອນທີ່ໜຶ່ງ)
  2. ພັບມຸມທັ້ງສີ່ດ້ານເຂົ້າກັນເຄີ່ງກາງຄືກັບ (ຂັ້ນຕອນທີ່ສອງ)
  3. ພັບມຸມທັ້ງສີ່ດ້ານເຂົ້າກັນເຄີງກາງຄືກັບ (ຂັ້ນຕອນທີ່ສາມ)
  4. ກັບດ້ານແລ້ວ ພັບມຸມສີ່ດ້ານເຂົ້າເຄີງກາງຄືກັບ
  5. ດືງມຸມຜ້າດ້ານລຸມກັບຂື້ນ ມັນຈະເປັນກີບບົວ
  6. ເຮັດຈົນໝົດທຸກມຸມ
  7. ດືງຜ້າດ້ານລຸ່ມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແບອອກ ແລ້ວພັບທົບເຂົ້າດ້ານໃນ
  8. ເຮັດຈົນໝົດທຸກດ້ານ
  9. ດືງຜ້າດ້ານລຸ່ມຂັ້ນຕອນສຸດດທ້າຍເຮັດຈົນໝົດທຸກມຸມ
  10. ພັບກີບຂັ້ນສຸດທ້າຍລົງເຄີງກີບ ດັ່ງຮູບ