ວິທີປ້ອງກັນ ໂລກເລືອດອອກໃນສະໝອງ

ໂລກເລືອດອອກໃນສະໝອງພົບເຫັນໄດ້ໃນໄວເຮັດວຽກຈົນເຖິງຄົນເຖົ້າສ່ວນໃຫຍ່ນັບມື້ກໍນັບເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເລື້ອຍໆເພາະໂລກເລືອດອອກໃນສະໝອງຈັດເປັນກຸ່ມໜຶ່ງຂອງໂລກຫຼອດເລືອດສະໝອງ ແລະ ໂລກສະໝອງຂາດເລືອດສາເຫດມາຈາກຄວາມເສື່ອມຂອງຫຼອດເລືອດສະໝອງໃນກຸ່ມຄົນເຖົ້າຫາກເກີດອາການລັກສະນະດັ່ງນີ້ 

ອາການ

ເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ, ແຂນຂາອ່ອນບໍ່ມີແຮງໂດຍອາດເປັນຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງ, ມີອາການຊາບໍລິເວນໃບໜ້າ, ແຂນ, ມື ຫຼື ຂາ, ເວົ້າຍາກ, ເວົ້າບໍ່ອອກ ຫຼື ປາກບ້ຽວໜ້າບ້ຽວ, ຕາມົວເບິ່ງເຫັນບໍ່ແຈ້ງ, ຍ່າງກົງບໍ່ໄດ້ຊົງຕົວບໍ່ຢູ່, ປວດຮາກ, ອາດເກີດອາການສັກ ຫຼື ໝົດສະຕິໄດ້.

ການປ້ອງກັນ

  • ຫາກຜູ້ທີ່ມີໂລກປະຈຳຕົວມີຄວາມດັນເລືອດສູງຕ້ອງເຂົ້າການຮັກສາຈາກແພດ.

  • ງົດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ.

  • ງົດຮັບປະທານອາຫານລົດຈັດເຊັ່ນ: ລົດຫວານຈັດ, ລົດຊາດເຄັມ ແລະ ເຜັດ.

  • ຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະເໝີ.

  • ເວລາຂັບລົດໃຫຍ່ຄວນເຂັມຂັດນິລະໄພ ຫຼື ເວລາຂັບລົດຈັກຄວນໃສ່ໝວກກັນກະທົບ.

  • ຮັກສາພາວະທາງອາລົມໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຢູ່ສະເໝີເຊັ່ນ: ຢ່າໃຈຮ້າຍ ຫຼື ອາລົມຫງຸດຫງິດຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະ ຢ່າຄຽດຫຼາຍເກີນໄປ.

  • ກວດ ຫຼື ຮັກສາສຸຂະພາບເປັນປະຈຳເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການອອກອາການແບບກະທັນຫັນໃນເວລາທີ່ບໍ່ພ້ອມ ຫຼື ຜູ້ໃນພາວະສ່ຽງອັນຕະລາຍ.