ວິທີປ້ອງກັນໄຟຟ້າດູດ

ວິທີລົດຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າດູດ

-ກວດສອບອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ພາຍນອກອາຄານໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານເຊັ່ນ: ກ້ານໂຄມໄຟເປັນຕົ້ນ ຄວນເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນຊະນິດກັນນໍ້າລວມເຖິງຕິດຕັ້ງສາຍດິນ ແລະ ເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວເພື່ອປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນເຮັດໃຫ້ຖືກໄຟຟ້າດູດ.

-ຫ້າມໃຊ້ ຫຼື ສໍາຜັດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກາຍປຽກຊື້ນ ຫຼື ຢືນເທິງທີ່ປຽກສະເພາະຫາກມີກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າດູດ.

-ເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງໃນການໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນໍ້າ ແລະ ຢູ່ບໍລິເວນພື້ນທີ່ປຽກເປັນພິເສດເຊັ່ນ: ປັ໊ມນໍ້າ ເຄື່ອງຊັກຜ້າ ເຄື່ອງເຮັດນໍ້າອຸ່ນເປັນຕົ້ນ ເພາະຫາກມີກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍເພື່ອຄວາມປອດໄພຄວນສວມເກີບທຸກຄັ້ງທີ່ໃຊ້ງານເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນບໍລິເວນທີ່ປຽກຊື້ນຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໄຟຟ້າດູດ.

-ບໍ່ສ້ອມແຊມເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າດ້ວຍຕົວເອງເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ຊໍານານ ແລະ ຄວາມຮູ້​ເທົ່າບໍ່ເຖິງການອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍໄດ້.

-ກໍລະນີນໍ້າຖ້ວມບ້ານໃຫ້ຕັດກະແສໄຟຟ້າປິດສະວິດໄຟຂົນຍ້າຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂຶ້ນທີ່ສູງພົ້ນຈາກລະດັບທີ່ນໍ້າຖ້ວມເຖິງເພື່ອປ້ອງກັນໄຟຟ້າດູດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.

-ບໍ່ນໍາເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກນໍ້າຖ້ວມມາໃຊ້ເພາະສ່ຽງຕໍ່ການໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ.

ການປ້ອງກັນອຸບັດຕິ​ເຫດຈາກໄຟຟ້າ

-ເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານມີເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາໂດຍສະ​ເພາະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ພາຍນອກອາຄານຄວນເລືອກໃຊ້ແບບກັນນໍ້າແລະ ມີຝາປິດເພື່ອປ້ອງກັນຝົນຊາ ແລະ ນໍ້າຮົ່ວຊຶມ.

-ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າດູດເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດເບຣກເກີ ຄວບຄຸມໄຟໂດຍສະ​ເພາະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ມີໂຄງ ຫຼື ວັດສະດຸຫຸ້ມເປັນໂລຫະເຊັ່ນຕູ້ເຢັນເຄື່ອງເຮັດນໍ້າອຸ່ນໄມໂຄເວຟ ຕູ້ນໍ້າດື່ມເປັນຕົ້ນຄວນຕິດຕັ້ງສາຍດິນຫາກກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຟຟ້າຈະໄຫຼລົງສູ່ພື້ນດິນຈຶ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າດູດ.

-ໂຄ້ນຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຕັດແຕ່ງກິ່ງໄມ້ທີ່ພາດແນວສາຍໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນພະຍຸລົມແຮງພັດຕົ້ນໄມ້ລົ້ມທັບ ຫຼື ກ່ຽວສາຍໄຟຂາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.

-ການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ປະຖົມພະຍາບານຜູ້ທີ່ຖືກໄຟຟ້າດູດຮີບຕັດກະແສໄຟຟ້າໂດຍປິດສະວິດປົດປັກໄຟ ແລະ ສັບຄັດເອົ້າຫາກບໍ່ສາມາດຕັດກະແສໄຟຟ້າໄດ້ໃຫ້ນໍາວັດສະດຸທີ່ເປັນສະນວນໄຟຟ້າເຊັ່ນ ຜ້າແຫ້ງ ຫນັງສືພິມ ເປັນຕົ້ນເຂ່ຍສາຍໄຟໃຫ້ຫລຸດຈາກຕົວຜູ້ຖືກໄຟຟ້າດູດ ຫຼື ໃຊ້ເຊືອກຄ້ອງ ແລະ ດັນຕົວຜູ້ຖືກໄຟຟ້າດູດໃຫ້ຫລຸດຈາກບໍລິເວນທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໂດຍຜູ້ເຂົ້າຊ່ວຍເຫລືອຕ້ອງຍືນເທິງພື້ນແຫ້ງ ແລະ ​ໃສ່ເກີບຢາງ.

-ຫ້າມໃຊ້ມື ຫຼື ອະໄວວະສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍສໍາຜັດຜູ້ຖືກໄຟຟ້າດູດໃນຂະນະທີ່ຍັງບໍ່ຕັດກະແສໄຟຟ້າລວມເຖິງຫ້າມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກໄຟຟ້າດູດໃນຂະນະທີ່ຮ່າງກາຍປຽກຊື້ນ ຫຼື ຍືນເທິງພື້ນຊາກສະເພາະຈະໄດ້ຮັບ ອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າດູດ.

-ປະຖົມພະຍາບານຜູ້ຖືກໄຟຟ້າດູດດ້ວຍການປໍ້າຫົວໃຈໂດຍຈັດໃຫ້ຜູ້ຖືກໄຟຟ້າດູດນອນເທິງພື້ນພຽງຈາກນັ້ນເຮັດການຜາຍປາດ ແລະ ນວດຫົວໃຈຈົນກວ່າຜູ້ຖືກໄຟຟ້າດູດຈະຫາຍໃຈເອງໄດ້ພ້ອມຮີບນໍາສົ່ງໂຮງໝໍ ໂດຍໄວທີ່ສຸດ ການເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນ ໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ການຮຽນຮູ້ວິທີໃຊ້ວຽກອຸປະກອນໄຟຟ້າຢ່າງຖືກວິທີຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນອຸບັດຕິ​ເຫດຈາກໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນຊີວິດໃນຊ່ວງລະດູຝົນເປັນໄປດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.