ວິທີປູກໝາກຈຽງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍເຮັດໄດ້

ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ: 

1. ຕັດຍອດຂອງຕົ້ນໂດຍເລືອກເອົາໃບແກ່ ສີຂຽວເຂັ້ມ (ເບິ່ງຕາມຮູບ)

2. ນຳເອົາໄປແຊ່ກັບນ້ຳຢາເລັ່ງຮາກໄວ້ 1ຄືນ (ສາມາດຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກະເສດ)

3. ນຳເອົາສຽງໃສ່ໂອເອຊິສ (ຟອງນ້ຳສຳລັບອຸ້ມນ້ຳທີ່ມັກໃຊ້ປັກຊໍ່ດອກໄມ້) ຫຼືຖ້າບໍ່ມີກໍສຽງໃສ່ກາບໝາກພ້າວ

4. ເກັບໄວ້ບ່ອນຮົ່ມ ແລ້ວພົມນ້ຳເລື້ອຍໆຈົນກວ່າຈະເກີດຮາກ

5. ເອົາໄປປູກໃສ່ກະຖັງຕາມປົກກະຕິ