ວິທີກຳຈັດ ກິ່ນອັບໃນເກີບ

ວິທີກຳຈັດ ກິ່ນອັບໃນເກີບ

ກິ່ນອັບໃນເກີບ ສ່ວນຫຼາຍມັກພົບໃນເກີບຂອງຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ຍິງ ຂຶ້ນຢູກັບການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງເກີບ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ມີທາງແກ້ໄຂງ່າຍໆຄື: ນຳເອົາກະດາດໜັງສືພິມຍັດໃສ່ໄວ້ໃຫ້ເຕັມ ປະຖິ້ມໄວ້ໝົດຄືນ ຕອນເຊົ້າມາກໍສາມາດນຳມາໃສ່ໄປວຽກໄດ້ແລ້ວ ຖ້າມີຫຼາຍຄູ່ກໍໃສ່ປະໄວ້ດົນໆກໍໄດ້ ຮັບຮອງວ່າກິ່ນອັບທີ່ເໝັນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜໃຜມັກກໍຈະໝົດໄປຢ່າງແນ່ນອນ