ວິທີການຮັກສາແລະປ້ອງກັນອາການລົງຂາວ

ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ມັກລົງຂາວຢູ່ເລື່ອຍໆເຮົາມີວິທີຮັກສາມາບອກ

- ຮັກສາຊ່ອງຄອດແລະອະໄວຍະວະເພດໃຫ້ສະອາດແຫ້ງຢູ່ຕະຫລອດບໍ່ຄວນໃຫ້ອັບຊື່ນ

- ການລ້າງຊ່ອງຄອດແມ່ນໃຊ້ນ້ຳສະອາດ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສະບູ່ຟອງຫລາຍຫລືນ້ຳຢາທີ່ມີສານເຄມີແຮງໆ

- ນຸ່ງສະລິບທີ່ມີເນື້ອຜ້າຊ່ວຍລະບາຍອາກາດແລະລະລາຍຄວາມຊື່ນບໍ່ຄວນນຸ່ງຫັດເກີນໄປ

- ຫລັງເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳໃຫ້ເຊັດສະອາດຈາກທາງຫນ້າຫາທາງຫຼັງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດເຂົ້າສູ່ຊ່ອງຄອດ

- ຄວນໃຊ້ຖົງຢ່າງອະນາໄມໃນເວລາມີເພດສົມພັນຫລືໃນເວລາຕົກຂາວຄວນງົດການມີເພດສຳພັນ

- ຄົນທີ່ມີໂລກປະຈຳໂຕຕົວຢ່າງຄືໂລກເບົາຫວານຄວນຮັກສາລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ