ວິທີການລ້ຽງກະປູນາ

ກະປູນາເປັນສັດນ້ຳຈືດຮູບຮ່າງລັກສະນະມີກະດອງແຂງຫຸ້ມຕົວສັດຊະນິດນີ້ຜູ້ຄົນນິຍົມນຳມາບໍລິໂພກປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ລາບ, ເອາະ, ແກງ, ເຮັດເປັນນ້ຳປູ ແລະອື່ນໆ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍມີໃຜລ້ຽງກິນເອງ ມື້ນີ້ຄໍລຳກະສິກຳນຳເອົາວີທີການລ້ຽງກະປູນາມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮູ້ ແລະນຳເອົາໄປທົດລອງໄດ້.

ວີທີສັງເກດວ່າໂຕກະປູຜູ້ຫຼືແມ່ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງຢູ່ກ້າມໜີບຂອງກະປູໂຕຜູ້ກ້າມໜີບຂອງມັນຈະໃຫຍ່ກ່ວາໂຕແມ່ ແລະໜຽງໂຕແມ່ຈະໃຫຍ່ກວ່າໜຽງໂຕ ຜູ້ຫຼັງຈາກເລືອກພໍ່ແມ່ພັນແລ້ວນຳເອົາມາປ່ອຍໃສ່ກັນກະປູຈະປະສົມພັນກັນໃນລະຫວ່າງເດີືອນພຶດສະພາຫາເດືອນກໍລະກົດໃນທ້ອງຂອງກະປູຈະມີໄຂ່ປະມານ 300 ໜ່ວຍ ປະຈຸບັນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງກະປູທຳມະຊາດຖືກທຳລາຍດ້ວຍການໃຊ້ຢາຂ້າຫອຍ ແລະປູໃນນາເຂົ້າຫຼາຍຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳນວນກະປູນາ ໃນທຳມະຊາດຫຼຸດລົງ.

ການລ້ຽງກະປູນາໃສ່ອ່າງຊີເມນງ່າຍໆພຽງແຕ່ກໍ່ອ່າງໃຫ້ໄດ້ຕາມຂະໜາດທີ່ຕ້ອງການນຳເອົາດິນມາໃສ່ລົງໄປໃນບໍ່ທີ່ກຽມໄວ້, ນຳເອົາຜັກຕົບ ຫຼື ພືດຊະນິດທີ່ຢູ່ນ້ຳທົນມາໃສ່ນຳເອົາກະປູໂຕຜູ້ ແລະໂຕແມ່ປ່ອຍລົງໃນບໍ່ດຽວກັນປະມານ6-7ຄູ່ ໃຫ້ຂັ້ນອ່່າງຊິເມນອອກເປັນ 2 ຫ້ອງ ເບື້ອງໜຶ່ງ ໂດຍໃຫ້ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສນຳເອົາດິນໜຽວ ຫຼື ດິນທົ່ງມາໃສ່ສູງປະມານ 30 ຊັງຕີແມັດ, ອີກຂ້າງໜຶ່ງມີແຕ່ເປັນນ້ຳໂດຍຮຽນແບບຕາມສະພາບທຳມະຊາດຄືແຫຼ່ງຢູ່ຂອງກະ ປູນາເຊັ່ນມີຕົ້ນເຂົ້າ, ຜັກບົ້ງ ແລະອື່ນໆ ສຳລັບອາຫານຂອງກະປູມັນຈະກິນຜັກໃນອ່າງຫຼັງຈາກນັ້ນລໍຖ້າໃຫ້ມັນໃຫຍ່ສາມາດຈັບມາກິນໄດ້.

 

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ