ລາຍສັກສຸດແປກແລະກວນ

====================

Cr: August 16