ລາຄານໍ້າມັນປັບລົງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລິ່ມແຕ່ວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2017

ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0913/ອຄ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 08 ມິຖຸນາ 2017
ປະກາດການປ່ຽນແປງ ລາຄານໍ້າມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2017 ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ
ລາຍລະອຽດການປ່ຽນແປງລາຄານໍ້າມັນ :

- ແອັດຊັງພິເສດ ປັບລົງ 140 ກີບ/ລິດ
- ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບລົງ 130 ກີບ/ລິດ

- ກາຊວນ ປັບລົງ 100 ກີບ/ລິດ