ລັດຖະບານຈະສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍ ຫລາຍດ້ານ ພາຍໃນປີ 2017

ລັດຖະບານລາວໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2017 ນີ້ວ່າ ຈະສູ້ຊົນບຸກບືນເຮັດໃຫ້ສຳເລັດບັນດາຄາດໝາຍທາງດ້ານສັງຄົມຄື : ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 74 % , ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນ ນັກຮຽນປໍ 1 ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 7% , ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 4% , ເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມ ຕອນຕົ້ນຈາກ 82% ເປັນ 85% , ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນ ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນໃຫ້ຢູ່ ໃນລະດັບ ປະມານ 6% , ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າມາດຖານ ໃຫ້ຫລຸດລົງຍັງເຫລືອ 23,1 % , ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີທີ່ເຕ້ຍ (ຂາດສານອາຫານຊ້ຳເຮື້ອ) ໃຫ້ຍັງເຫລືອເກືອບ 38% , ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ຍັງເຫລືອ 46,9 ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1 ພັນຄົນ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ລຸ່ມ 5 ປີ ຍັງເຫລືອ 54,7 ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1 ພັນຄົນ.

ທ່ານ ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາຍງານຫວ່າງບໍ່ດົນນີ້ວ່າ : ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມບັນດາຄາດໝາຍ ທີ່ກ່າວນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ການສະໜອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍການຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ , ພ້ອມບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູສອນ , ຜູ້ລ້ຽງເດັກ , ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ການຮຽນການສອນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍສະເພາະປັບປຸງຫລັກສູດບາງວິຊາ ແລະ ປັບປຸງວິທີການສອນພາສາລາວ - ຄະນິດສາດ , ສະໜອງອຸປະກອນ ຮັບໃຊ້ການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ປື້ມແບບຮຽນໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມ - ມັດທະຍົມໃນທົ່ວປະເທດ , ສົ່ງເສີມການສອນວິຊາຊີບ ຂັ້ນພື້ນຖານ , ວິຊາໄອທີ ແລະ ພາສາອັງກິດ ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ກໍຄື ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຕາໜ່າງບໍລິການ ນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ຂອງສະຖານທີ່ບໍລິການທຸກລະດັບ ຢ່າງເປັນລະບົບ (ເອກະຊົນ) , ສຸມໃສ່ພັດທະນາຄຸນນະ ພາບຂອງພະນັກງານ ໃຫ້ໄດ້ມາດຖານ ຕາມຍຸດທະສາດ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ດ້ວຍການອົບຮົມ ບຳລຸງຍົກລະດັບ ແຕ່ລະດ້ານ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ ; ສ້າງຄວາມສາມາດແກ້ໄຂ ສາຍເຫດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການຕາຍ ຂອງແມ່-ເດັກ ແລະ ປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານ ຢ່າງມີປະສິຕິຜົນ.

ທີ່ມາ: ປະເທດລາວ Pathedlao