ລະວັງ..!ສີເລັບຜິດປົກກະຕິສົ່ງສັນຍານເກີດໂລກຮ້າຍ

 

ໃຜແດ່ຈະເຊື່ອວ່າເລັບຂອງເຮົາຈະສາມາດເປີດເຜີຍຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສຸຂະພາບໂດຍລວມໄດ້ແທ້ຈິງແລ້ວເລັບທີ່ມີການປ່ຽນສີຫຼືລັກສະນະຜິດປົກກະຕິນັ້ນເປັນສັນຍານເຕືອນອາການຕິດເຊື້ອຫຼືໂລກຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນ:ປັນຫາໃນຕັບ,ປອດແລະຫົວໃຈເຊີ່ງສີແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຂື້ນຈາກເລັບມີດັ່ງນີ້:

  • ສີເລັບຊີດ:ການທີ່ເລັບມືຂອງເຮົາຊີດຫຼາຍໃນບາງຄັ້ງອາດເປັນ1ໃນສັນຍານຂອງໂລກເຊັ່ນ:ໂລກເລືອດຈາງ,ຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວເຊີ່ງອາດເກີດຈາກການຂາດທາດເຫຼັກແລະມີທາດທອງແດງຫຼານເກີນໄປ
  • ເລັບມີສີເຫຼືອງ:ເປັນໜື່ງໃນສາເຫດທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດເພາະສາເຫດເກີດຈາກອາການເປັນເຊື້ອລາໃນບາງກໍລະນີເລັບສີເຫຼືອງອາດບົ່ງບອກເຖີງການເກີດໂລກຕ່ອມໄທຣອຍ,ໂລກປອດ,ໂລກເບົາຫວານຫຼືໂລກສະເກັດເງີນ
  • ເລັບມີສີຂາວ:ຫາກພົບວ່າເລັບສ່ວນໃຫຍ່ມີລັກສະນະເປັນສີຂາວແລະຂອບເລັບສີດຳສາມາດບົ່ງບອກໄດ້ເຖີງປັນຫາກ່ຽວກັບຕັບເຊັ່ນ:ຕັບອັກເສບ
  • ເລັບເປັນສີນ້ຳເງີນ:ໝາຍເຖີງຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບອ໋ອກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍເຊີ່ງອາດທີອາການມາຈາກການຕິດເຊື້ອໃນປອດເຊັ່ນ:ໂລກປອດບວມຫຼືບາງທີອາດເຊື່ອມໂຍ່ງເຖີງໂລກຫົວໃຈໄດ້
  • ເລັບແບບລອນຫຼືຜິວໃຕ້ເລັບມີສີນ້ຳຕານແດງຫາກພື້ນຜິວເລັບມີຫຼຸມນີ້ອາດເປັນສັນຍານເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂລກສະເກັດເງີນຫຼືໄຂຂໍອັກເສບ
  • ເລັບແຕກຫຼືແຍກ:ເກີດຈາກເລັບແຫ້ງແລະເປັນໂລກກ່ຽວກັບຕ່ອມໄທລອຍ
  • ເສັ້ນສີເຂັ້ມພາຍໃຕ້ເລັບຫາກພົບເປັນເສັ້ນສີດຳທີ່ຢູ່ໃຕ້ເລັບຄວນໄປພົບແພດເພາະບາງຄັ້ງອາດເກີດຈາກອາການຂອງເນື້ອງອກບາງຊະນິດຫຼືໂລກມະເລັງຜິວໜັງ
  • ພັບເລັບອ້ວນເປັນສີແດງຖ້າຜິວຮອບເລັບປາກົດເປັນສີແດງແລະບວມມັກເກີດຈາກການອັກເສບຂອງພັບເລັບເຊີ່ງອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກໂລກທີ່ກ່ຽວກັບເນື້ອເຍືອບາງທີ່ເກີດຜື່ນແດງບໍລິເວນພັບເລັບເຊີ່ງອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກລູປັດຫຼືໂລກເນື້ອເຍື້ອກ່ຽວພັນອື່ນໆ

ສີແລະຄວາມເຂັ້ມຂອງເລັບອາດເປັນພຽງສ່ວນ1ປິດສະໜາຂອງການເກີດໂລກເຊີ່ງຄວາມຜປົກກະຕິຂອງເລັບບາງຄັ້ງອາດຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ມີເລັບສີຂາວຕ້ອງເປັນໂລກສະເໝີໄປດັ່ງນັ້ນຫາກເຮັາກັງວົນກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງເລັບຄວນໄປພົບແພດຜິວໜັງນ່າຈະເປັນການຊ່ວຍທີ່ດີກວ່າ