ລວມໄອເດຍຄັກໆຈາກປະຍຸກໃຊ້ວັດຖຸມາຮັບໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ 1

==============

Cr:Yuri Ostr