ລວມສັດແປກຫາຍາກໃນໂລກ

1. Penis Snake

2.Umbonia Spinosa

3. Star-Nosed Mole 

4.Dugong

5.Aye-aye

6.Blob Fish

6.Red-lipped Batfish

7. Dumbo Octopus

8.Japanese Spider Crab

9.Cantor’s Giant Soft Shelled Turtle

10.Yeti Crab

11.Pink Fairy Armadillo

12. Lamprey

13.Gobi Jerboa

14.Mantis Shrimp

15.The Bush Viper

16.Glaucus Atlanticus

17.Goblin Shark

ບົດຄວາມໃຫມ່ໆ