ຢ່າເບິ່ງຂ້າມ ໂລກຄວັນໂລກປອດ

ຢ່າເບິ່ງຂ້າມ ໂລກຄວັນໂລກປອດ
ໂລກຄວັນໂລກປອດເປັນໂລກຕິດຕໍ່ ແລະ ແຜ່ເຊື້ອກັນໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ການເບິ່ງແຍງຜູ້ປ່ວຍ ແລະ ຄົນໃກ້ຊິດຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ເພື່ອລົດໂອກາດຕິດຕໍ່ໄປຍັງຜູ້ອື່ນ ຈະມີວິທີປ້ອງກັນແນວໃດນັ້ນ ເຮົາມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັນ
ວັນນະໂລກຕິດຕໍ່ໄດ້ທາງການຫາຍໃຈ ຈາກການຕິດເຊື້ອໂລກທີ່ເປັນແບັກທີເຣຍຊະນິດໜຶ່ງ ໂດຍການສູນຫາຍໃຈເອົາຝອຍສະອອງຂີ້ກະເທິທີ່ຜູ້ປ່ວຍໄລຍະແຜ່ເຊື້ອປ່ອຍອອກມາຈາກການໄອ, ຈາມ, ເວົ້າ, ຫົວ ຫຼື ຮ້ອງເພງ ເຊິ່ງເຊື້ອສາມາດ ຢູ່ໃນອາກາດໄດ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ
ສ່ວນໃຫຍ່ມັກເກິດໂລກຢູ່ປອດ ແຕ່ກໍ່ພົບທີ່ອະໄວຍະວະອື່ນໄດ້ ເຊັ່ນຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ ຫຼື ກະດູກ ເຊິ່ງຜູ້ປ່ວຍຈະໄດ້ຮັບເຊື້ອຈາກຄົນໃກ້ຊິດໃນຄອບຄົວ ຫຼື ໃນທີ່ສາທາລະນະຈາກຜູ້ປ່ວຍໄລຍະແຜ່ເຊື້ອຄົນອື່ນ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງ ເຊັ່ນ ຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ ຫຼື ຫົວໃຈວາຍເຮື້ອຮັງ ເມື່ອໄດ້ຮັບເຊື້ອຈະສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂລກໄດ້ຫຼາຍກວ່າຄົນປົກກະຕິຫຼາຍເທົ່າ
ຜູ້ປ່ວຍວັນນະໂລກຈະມີອາການໄອໂດຍມີຂີ້ກະເທິຫຼືບໍ່ກະໄດ້ ບາງຄົນຈະມີໄອເປັນເລືອດໄດ້ ມັກຈະມີອາການອ່ອນເພຍເບື່ອອາຫາຫຼືເປັນໄຂ້ ບາງຄົນອາດຈະມີອາການຂອງວັນນະໂລກນອກປອດໄປພ້ອມກັນ ເຊັ່ນ ມີກ້ອນຢູຄໍ ຫຼື ເຈັບກະດູກ ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານມີອາການໄອຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນເກີນ 2 ອາທິດ ຮ່ວມກັບມີອາການອື່ນໆ ດັ່ງກ່າວາຂ້າງເທິ່ງແລ້ວ ຄວນຟ້າວໄປພົບແພດເພື່ອກວດສອບຫາສາເຫດ ແລະ ເຮັດການກວດສອບຄົ້ນຫາໃນກໍລະນີທີ່ເຂົ້າຂ່າຍເປັນວັນນະໂລກໄດ້ ໂດຍການເອັກສະເລປອດຮວມກັບການກວດຫາເນື້ອວັນນະໂລກຈາກຂີ້ກະເທິ
ເມື່ອວິໄຈວັນນະໂລກປອດໄດ້ແລ້ວ ແພດຈະເຮັດການຮັກສາດ້ວຍການໃຫ້ກິນຢາເປັນເວລາຢ່າງນ້ອຍ 6 ເດືອນ ເຊິ່ງຖ້າເຊື້ອບໍ່ດື້ຢາ ແລະ ຜູ້ປ່ວຍກິນຢາສະໝ່ຳສະເໝີ ຈະຫາຍຂາດເກອບທັ້ງໝົດ ແຕ່ໃນຄົນທີ່ມີພມຄຸ້ມກັນຜິດປົກກະຕິຫຼືມີໂລກເຮື້ອຮັງຮຸ່ນແຮງຢູ່ແລ້ວ ເມື່ອເຊົາແລ້ວຕ້ອງຄອຍຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ໂລກທີ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນການກັບເປັນວັນນະໂລກຊ້ຳໄດ້
ເນື່ອງຈາກໂລກນີ້ຕິດຕໍ່ແຜ່ເຊື້ອກັນໄດ້ງ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນລະມັດລະວັງສຳລັບຄົນເຈັບຄວນຈະໃຊ້ເວລາເບິ່ງແຍງຕົວເອງຢ່າງຈິງຈັງ. ໂດຍການກິນຢາໃຫ້ຄົບ ຢ່າເຊົາກິນຢາ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອດື້ຢາໄດ້ ເວລາໄອຈາມຕ້ອງປິດປາກ ແລະ ດັງໃຫ້ສະນິດ ຖ້າມີຂີ້ກະເທິຕ້ອງບ້ວນໃສ່ພາຊະນະທີ່ສະນິດ ແລ້ວເທຖີ້ມໃນໂຖສ້ວມ ການກິນອາຫານທີຖືກສຸຂະລັກສະນະແລະພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຟື້ນຕົວໄດ້ໄວ ຄົນທີ່ສູບຢາຫຼືດື່ມເຫຼົ້າຢູ່ກໍ່ຕ້ອງງົດ ເພື່ອໃຫ້ໂລກຫາຍຂາດໄດ້ດີຂຶ້ນ ສ່ວນຄົນສະນິດຄວນຊ່ວຍເບິ່ງແຍງໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍກິນຢາຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບ ສະໜູນໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມາຮັບການຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຄວນຈັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເໄດ້ສະດວກແລະມີແສງແດດສ່ອງຖິງ ບໍ່ຢູ່ກັບຜູ້ປ່ວຍໃນໄລຍະໃກ້ຊິດໃນຊ່ວງ 2 ອາທິດທຳອິດຂງການກິນຢາ ຫຼື ຖ້າຜູ້ປ່ວຍຍັງໄອຫຼາຍຢູ່ ແຕ່ສຳລັບຄົນທົ່ວໄປແລ້ວວັນນະໂລກປອດບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ງ່າຍຫຼືຮັກສາບໍ່ເຊົາ ຈື່ງບໍ່ຄວນຮັງກຽດຜູ້ປ່ວຍວັນນະໂລກ ອີກທັ້ງຍັງຕ້ອງຮັກສາສຸຂະພາບໂດຍທົ່ວໄປໃຫ້ແຂງແຮງ ຫຼີກລ້ຽງສິ່ງເສບຕິດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມື້ໜຶ່ງຕ້ອງກາຍມາເປັນຜູ້ປ່ວຍວັນນະໂລກ