ຢຸດຄວາມຂັດແຍ້ງໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

ຄົງບໍ່ມີໃຜຢາກມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັບໝູ່ຮ່ວມງານ ນີ້ຄືວິທີຢຸດຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງຄົນອື່ນ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງສະໄຕຂອງການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງ ແຍ່ງຊິງຊັບພະຍາກອນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ການໃຊ້ອໍານາດເກີນໜ້າທີ່ ການກ້າວກ່າຍວຽກ ລວມເຖິງການບັງຄັບບັນຊາທີ່ຄຸມເຄືອ ເຖິງແມ່ນຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ຄົງຈະຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເກີດເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ເລີຍ ຄົງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ຄິດວ່າຄວາມຂັດແຍ້ງຄືສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເຮັດວຽກ ແລະ ຈະເປັນບົດທົດສອບພາວະຂອງການເປັນຜູ້ນໍາຂອງຜູ້ທີ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນ

ບໍລິສັດດ້ານການປຶກສາ ແລະ ລົງທຶນຊື່ດັງແຫ່ງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ເມື່ອເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຄື ຢຸດຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມເຮົາອາດແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍໃຫ້ໃຜຄົນໃດຄົນໜຶ່ງມາເປັນຄົນກາງເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ໄກ່ເກ່ຍ ແຕ່ຄົນກາງອາດບໍ່ແມ່ນຄໍາຕອບດຽວໃນການຊ່ວຍກູ້ວິກິດການ ຕົວຂອງເຮົາເອງອາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄົນກາງໄກ່ເກ່ຍຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນກໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ຕ້ອງຮັບຮູ້ໄວ້ໃຫດີວ່າ ເຮົາຈະຕ້ອງມີສອງບົດບາດໃນເວລາດຽວກັນ ຄື ເປັນທັງຄູ່ກໍລະນີໃນຖານະຕໍ່ລອງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຕົວເອງເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ໄກ່ເກ່ຍເປັນບຸກຄົນທີ່ສາມ

ການແກ້ຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ວຍຕົວເອງຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ ທັດສະນະຄະຕິ ບໍ່ຄິດວ່າການໄກ່ເກ່ຍຄືການຫາຄົນຜິດມາລົງໂທດ ຈົ່ງເຊື່ອໜັ້ນວ່າວິທີ່ນີ້ຈະຊ່ວຍບັນລຸສິ່ງທີ່ດີກ່ວາໃນອານາຄົດ ບໍ່ແມ່ນນໍາມາໃຊ້ເພື່ອລື້ຟື້ນອາດີດ ຈາກໃນໃຫ້ເດີນໜ້າເວົ້າຈາໂອ້ລົມຄູ່ກໍລະນີ ເພື່ອເຈລະຈາກັນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ແຕ່ຫາກຖືກປະຕິເສດໃຫ້ໃຈເຢັນໆ ຢ່າສວນກັບ ຄິດວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນທັງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການເຈລະຈາການພົບປະກັນໃນຄັງນີ້ ບໍ່ແມ່ນການຕໍ່ສູ້ຫຼືແຂ່ງຂັນກັນ ດັ່ງນັ້ນຈະບໍ່ມີໃຜແພ້ໃຜຊະນະຖ້າຂັ້ນນັ້ນສໍາເລັດ ໃຫ້ຍັບໄປກຽມການໃຫ້ພ້ອມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະຖານທີ່ຫຼືຊ່ວງເວລາທີ່ຈະລົມກັນ ຕໍ່ມາໃຫ້ເລີ່ມເປີດສາກສົນທະນາ ໂດຍຕົກລົງກັນວ່າຈະບໍ່ມີໃຜລົ້ມເລີກກາງທາງຫາກຍັງບໍ່ໄດ້ທາງອອກຮ່ວມກັນ ຫຼີກລ້ຽງການເວົ້າຢູ່ຝ່າຍດຽວ ແລະ ໃນຖານະທີ່ເຮົາຕ້ອງສວມບົດບາດເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍດ້ວຍ ຈະຕ້ອງປະຄັບປະຄອງເນື້ອຫາໃຫ້ຢູ່ໃນປະເດັນ ອົດທົນຕໍ່ສະຖານະການເພື່ອຖ້າເວລາຂອງຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ຍັງຕ້ອງຄອຍສັງເກດສັນຍານຈາກຄູ່ສົນທະນາທັງຄໍາເວົ້າ ນໍ້າສຽງ ແລະ ທ່າທາງ ວ່າມີຊ່ວງໃດສື່ໄປທາງບວກໄດ້ແດ່ ເພື່ອຈະໄດ້ຫາໂອກາດສົ່ງສັນຍານບວກກັບໄປ

ຫາກຂະບວນການສົນທະນາຜ່ານໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ຕ່າງຄົນຕ່າງມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ປ່ຽນໄປ ຈະນໍາໄປສູ່ການເພື່ອຫາທາງອອກຮ່ວມກັນຫຼາຍຂື້ນ ສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ຕ້ອງເຮັດຄື ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ໂດຍຮູ້ສຶກວ່າທັງຄູ່ໄດ້ປະໂຫຍດ ແລະ ຮູ້ໃຈຕົວເອງວ່າ ເຮົາຈະໄດ້ຫຍັງຈາກຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ມັນຈະຄຸ້ມແມ່ນບໍ່ ອາດຈະມີການຖະນຸຖະໜອມກັນ ແຕ່ຈະບໍ່ມີຄົນໃດແພ້ ຫຼື ຄົນໃດຊະນະ ຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງສາຄໍາເວົ້າ ແລະ ປະຕິບັດຕາມທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ ເຫັນແລ້ວແມ່ນບໍ່ວ່າຄວາມຂັດແຍ້ງບາງເລື່ອງທີ່ບໍ່ຊັບຊ້ອນ ສາມາດຢຸດຕິໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງຄົນອື່ນນອກຈາກຕົວເອງ