ຢາກເປັນເຈົ້ານາຍທີ່ດີ ລູກນ້ອງຕ້ອງມີຄວາມແຂງແຮງ

ເຈົ້ານາຍບໍ່ແມ່ນໝໍ ແຕ່ຖ້າຢາກເປັນເຈົ້ານາຍທີ່ດີຕ້ອງຢຸດເຈັບປ່ວນເວລາຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ນັກວິໄຈມະຫາວິທະຍາໄລປຫ່ງໜຶ່ງກ່າວວ່າໄດ້ເຮັດການທົດລອງແປກໃໝ່ ໂດຍໃຫ້ຜູ້ຮ່ວມການທົດລອງນັ້ນທັງຊາຍ ແລະ ຍິງຈໍານວນ 193 ຄົນ ໄດ້ຮັບໄວຣັດຫວັດຜ່ານການສູດດົມເຂົ້າໄປ ຈາກນັ້ນໃຫ້ກັບໄປເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ ພົບວ່າຄົນທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເພື່ອນຮ່ວມງານ ທັງຫຼຸດຄວາມເຊື່ອໃຈລະຫວ່າງກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຖືກແຍກອອກຈາກກຸ່ມ ຊຶ່ງຜົນກະທົບນີ້ເກີດຈາກການແຍກຕົວຂອງຜູ້ປ່ວຍເອງ ເພາະເມື່ອຮູ້ສຶກປ່ວຍຈຶ່ງບໍ່ຢາກມາເຮັດວຽກ

ດັ່ງນັ້ນສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຮ່ວມງານ ແລະ ລູກນ້ອງຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສໍາຄັນກ່ວາເລື່ອງສ່ວນຕົວ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຫົວໜ້າຕ້ອງປ້ອງກັນເພື່ອຮັກສາທີມທີ່ແຂງແຮງໄວ້ທັງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສໍາພັນ

ສ້າງສັງຄົມສຸຂະພາບດີ

ການຮັກສາສຸຂະພາບຄວນຖືກຕັ້ງເປັນນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ດ້ວຍກສຍອົບຮົມການລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ ໃຊ້ເຈລລ້າງມື ຮັກສາຄວາມສະອາດ ໃນໂຕະເຮັດວຽກ ແລະ ມີສະຫວັດດີການມີແພດໝໍຮັກສາເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານໃຫ້ແຂງແຮງ

ສ້າງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ

ຖ້າມີຄົນໃນທີມປ່ວຍ ຫົວໜ້າງານຕ້ອງສະແດງຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຫັນອົກເຫັນໃຈລູກນ້ອງດ້ວຍການບອກໃຫ້ເຂົາກັບໄປພັກຜ່ອນຢູ່ບ້ານ ໄປຮັກສາໂຕຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼື ອາການໜັກເຖິງຂັ້ນຕ້ອງນອນໂຮງໝໍ ຫົວໜ້າກໍ່ຄວນໄປຢ້ຽມຢ້າມຖາມຂ່າວອາການ ການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຫ່ວງໃຍຈະເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອງປະທັບໃຈ ແລະ ເມື່ອຫາຍດີແລ້ວ ເຊື່ອໂລດວ່າເຂົາຈະກັບມາເຮັດວຽກເພື່ອຕອບແທນໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຂົາໄດ້ຮັບແນ່ນອນ

ສ້າງຄວາມຍິນດີໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

ເມື່ອມີຄົນຄອບ ຕ້ອງມີອີກຄົນທີ່ເຮັດວຽກໜັກຂື້ນ ດັ່ງນັ້ນຫົວໜ້າງານຄວນສ້າງຄວາມຍິນດີໃຫ້ຄົນທີ່ຍັງແຂງແຮງຢູ່ຢາກເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ອາດຈະເພີ່ມເງິນພິເສດໃຫ້ ຫຼື ໃຫ້ມື້ພັກພິເສດເພິ່ມຂື້ນ ຊຶ່ງວິທີ່ນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສໍາພັນໃນທີມຍັງໝັ້ນຄົງຢູ່ ເພາະຈະບໍ່ມີໃຜທີ່ຢູ່ຮູກວ່າໄດ້ປຽບ ຫຼື ເສຍປຽບແຕ່ຢ່າງໃດ