ມົດລູກອັກເສບຈະມີອາການແນວໃດ? ມາເບິ່ງ

ສຳລັບສາວໆທີ່ກຳລັງປວດທ້ອງນ້ອຍຕອນນີ້ ແລະ ມີຄວາມກັງວົນໃຈວ່າຕົນເອງຈະເປັນມົດລູກອັກເສບ ຫຼື ບໍ່ ມື້ນີ້ເຮົາມີອາການຂອງ ມົດລູກອັກເສບມາໃຫ້ສາວໆໄດ້ສັງເກດເບິ່ງ

ຄົນທີ່ເປັນມົດລູກອັກເສບຈະມີອາການດັ່ງນີ້:

1. ມີໄຂ້ເກີນ 38 ອົງສາ, ໜາວສັ່ນ ເຊິ່ງອາການໄຂ້ຈະເກີດຂຶ້ນພ້ອມ ຫຼື ໄລ່ເລ່ຍກັບເວລາທີ່ທ່ານປວດທ້ອງນ້ອຍ

2. ປວດທ້ອງນ້ອຍ ສ່ວນຫຼາຍມັກເລີ່ມປວດກ່ອນ ແລະ ຫຼັງມີປະຈຳເດືອນ (ແຕ່ຈະບໍ່ເກີນ 14ວັນຫຼັງເປັນປະຈຳເດືອນ) ເຊິ່ງຈະມີອາການປວດໜ່ວງຕະຫຼອດເວລາ ຮ່ວມກັບການປວດເຄັ່ງໆເປັນໄລຍະ ແລະ ຈະຮູ້ສຶກປວດແຮງຂຶ້ນເມື່ອມີການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ໃນເວລາມີເພດສຳພັນ

3. ຖ້າຫາກມີອາການວິນຫົວ, ຮາກ ຫຼື ຖອກທ້ອງຮ່ວມນຳ ສະແດງວ່າໂຣກໄດ້ລາມໄປເຖິງເຍື້ອບຸຊ່ອງທ້ອງແລ້ວ ບໍ່ຄວນປ່ອຍໄວ້ເພາະອາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້

4. ລົງຂາວມີກິ່ນແຮງ

ສະໝຸນໄພຮັກສາອາການເຈັບມົດລູກອັກເສບ

  • ຫວ່ານຊັກມົດລູກ ເຊິ່ງນັບວ່າເປັນຍອດແຫ່ງສະໝູນໄພຂອງແມ່ຍິງ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນຫວ່ານຊັກມົດລູກຕາມຮ້ານຂາຍຢາມາກິນກໍ່ໄດ້ ຫຼື ຖ້າປູກໄວ້ຢູ່ເຮືອນກໍ່ສາມາດນຳຫວ່ານນີ້ ມາຊອຍເປັນປ່ຽງ 7 ປ່ຽງ ແລ້ວຕົ້ມນ້ຳກິນເປັນປະຈຳອາການລົງຂາວ ຫຼື ບັນຫາກ່ຽວກັບແມ່ຍິງຈະຫາຍໄປທັນທີ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: ລາວໂພສ