ມີອາການແບບນີ້ ຄວນຢຸດອອກກຳລັງກາຍທັນທີ

ຄົນເຮົາອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຫວັງໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ແລະແຂງແຮງ, ດັ່ງນັ້ນ ການອອກກຳລັງກາຍ ກໍຄວນອອກຢ່າງເໝາະສົມ ຖ້າລະຫວ່າງອອກກຳລັງກາຍແລ້ວ ເກີດມີອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຄວນຢຸດອອກກຳລັງກາຍທັນທີ ກ່ອນທີ່ຮ່າງກາຍຈະບໍ່ໄຫວ ຈົນເກີດອາການຜິດປົກກະຕິ

 1. ເມື່ອຍຜິດປົກກະຕິ ຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າກຳລັງຝືນຮ່າງກາຍຫຼາຍເກີນໄປ
 2. ໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ ຮູ້ສຶກໃຈເຕັ້ນແຮງ ແລະໄວ ຫຼາຍກວ່າການອອກກຳລັງກາຍຄັ້ງຜ່ານມາ
 3. ປວດຮາກ
 4. ຫາຍໃຈບໍ່ທົ່ວທ້ອງ ຫາຍໃຈຂັດເປັນບາງຄັ້ງ
 5. ເຈັບຫົວ
 6.  ໜ້າມືດ
 7. ເຫື່ອອອກຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຫຼືມືຕີນເຢັນ
 8. ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າ ກຳລັງຈະບໍ່ມີສະຕິ

ຫາກມີອາການທີ່ເວົ້າມານັ້ນ 1 ​ຫຼື 2 ອາການ ຄວນຢຸດອອກກຳລັງກາຍ ແລ້ວນັ່ງພັກຜ່ອນ ຫຼືຈົນກວ່າຮ່າງກາຍຈະກັບມາເປັນປົກກະຕິ, ເຊິ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ອອກກຳລັງກາຍບໍ່ໄດ້ ຫຼືຮ່າງກາຍບໍ່ໄຫວ ອາດມີສາເຫດມາຈາກ:

 • ຫາກໍ່ກິນອາຫານອິ່ມ ເລືອດໃນລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດຈະຖືກແບ່ງໄປໃຊ້ການຍ່ອຍອາຫານ ເພາະເລເລືອດຈະໄປຫຼໍ່ລ້ຽງກ້າມເນື້ອທີ່ໃຊ້ການອອກກຳລັງກາຍໜ້ອຍລົງ
 • ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ
 • ໝົດມື້ກິນອາຫານໜ້ອຍດຽວ
 • ອອກກຳລັງກາຍຫຼາຍເກີນໄປ
 • ບໍ່ສະບາຍ, ຮ່າງກາຍບໍ່ແຂງແຮງ ຫຼືຫາກໍຫາຍດີຈາກການບໍ່ສະບາຍ
 • ອາກາດຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ເປັນລົມ ຫຼືໝົດສະຕິໄດ້
 • ຂາດນໍ້າ ທັງກ່ອນ ແລະຫຼັງອອກກຳລັງກາຍ

ກ່ອນການອອກກຳລັງກາຍ ຄວນໝັ້ນໃຈວ່າ ຮ່າງກາຍພ້ອມຕໍ່ການອອກກຳລັງກາຍແລ້ວ ຄ່ອຍອອກ, ຢ່າຝືນອອກກຳລັງກາຍຫຼາຍເກີນໄປ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນແທນທີ່ຈະໄດ້ຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງ ກັບໄດ້ຮັບອາການເຈັບປ່ວຍແທນ