ມາຮູ້ຈັກສາເຫດແລະສັນຍານເຕືອນ'' ມະເຮັງເຕົ້ານົມ''

ໂຄງສ້າງເຕົ້ານົມ ປະກອບຂື້ນຈາກຕ່ອມນ້ຳນົມປະມານ15-20ຕ່ອມຮູບຮ່າງຄືຕີ່ງຫູລວມໂຕເປັນຈຸກຢູ່ກາງເຕົ້ານົມແຕ່ລະຂ້າງໂດຍມີໄຂມັນອ້ອມຮອບກາຍເປັນເຕົ້ານົມແຕ່ລະຂ້າງໃນຕ່ອມນ້ຳນົມແຕ່ລະຕ່ອມມີຖົງນ້ຳນົມລຽນໂຕກັນເປັນພູຢູ່ພາຍໃນເພື່ອສະສົມນ້ຳນົມທີ່ຜະລິດໄດ້ຊື່ງຕ່ອມນ້ຳນົມທຸກຕ່ອມມີທໍ່ນ້ຳນົມເຊື່ອມໄປອອກທີ່ປາຍຫົວນົມເປັນທາງລະບາຍອອກນອກຮ່າງກາຍໃຫ້ລູກກິນທັງໝົດຖືກລໍ່ລ້ຽງດ້ວຍເລືອດແດງຈາກພະໜັງເອິກແລະທໍ່ນ້ຳເຫຼືອງທີ່ເຊື່ອມໄປຮອດຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງກ້ອງຂີ້ແຫ້

ເຊວມະເຮັງສາມາດເກີດຂື້້ນໄດ້ທັງຕ່ອມນ້ຳນົມແລະທໍ່ນ້ຳນົມຊື່ງຈະລຸກລາມຕໍ່ໄປຍັງຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງລຸ່ມຂີ້ແຫ້ເປັນຕຳແໜ່ງທຳອິດແລ້ວມະເຮັງຈື່ງລາມໄປທົ່ວຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງໄວຕາມລະບົບທໍ່ນ້ຳເຫຼືອງແລ້ວລັດໄປທີ່ປອດ,ຕັບ,ກະດູກໂດຍລາມຕາມລອດເລືອດແດງຊື່ງຢາກແກ່ການຄວບຄຸມແລະຮັກສາ

ສາເຫດແລະປັດໃຈສ່ຽງ

- ປະຫວັດທາງພັນທຸກຳການທີ່ບຸກຄົນສາຍເລືອດກັບເພດຍິງເຄີຍເປັນມະເຮັງໃນລະບົບສຶບພັນຊະນິດໃດຊະນິດໜື່ງມາກ່ອນເຊັ່ນ:ມະເຮັງປາກມົດລູກ,ມະເຮັງຮັງໄຂ່,ມະເຮັງທໍ່ນຳໄຂ່,ມະເຮັງເຕົ້ານົມແລະອື່ນໆ ຍີ່ງເພີ່ມໂອກາດສ່ຽງໃນການເປັນມະເຮັງຫລາຍຂື້ນ

- ຜູ້ຍິງທີ່ມີໂຄໂມໂຊມຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ: ໂຄໂມໂຊມກາຍພັນBRCA1 ແລະ BRCA2 ຊື່ງສາມາດຖ່າຍທອດທາງກຳມະພັນ

-ຜູ້ຍິງທີ່ມັກກິນເຫຼົ້າເບຍເປັນປະຈຳ

- ຜູ້ຍິງອາຍຸ40ປີຂື້້ນໄປແລະຜູ້ຍິງໄວໝົດປະຈຳເດືອນທີ່ໃຊ້ຮໍໂມນເພດຍິງເສີມຕໍ່ເນື່ອງຍາວນານ

- ຜູ້ຍິງທີ່ໃຊ້ຍາຄຸມຕິດຕໍ່ກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍາວນານທີ່ກິນສີດຝັງ

- ຄວາມເຊື່ອມຂອງຮ່າງກາຍຕາມອາຍຸ40ປີຂື້ນໄປມີໂອກາດສ່ຽງສູງຫລາຍກວ່າຜູ້ຍິງສາວໄວລຸ້ນ

-ຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີລູກຫຼືຜູ້ຍິງທີ່ມີລູກຫຼັງອາຍຸ35ປີຂື້ນໄປ

-ຜູ້ຍິງທີ່ບໍຫມົດປະຈຳເດືອນຫລັງອາຍຸ55ປີຂື້ນໄປ

- ຜູ້ຍິງທີ່ມີປະຈຳເດືອນໄວເລີ່ມມີມາກ່ອນອາຍຸ ປີຂື້ນໄປ

- ຜູ້ຍິງຕຸ້ຍທີ່ມີນ້ຳຫນັກຫລາຍເກີນມາດຕະຖານແລະມັກກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງປະຈຳ

- ຜູ້ຍິງທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບສານລັງສີຫລາຍກວ່າມາດຕະຖານມາກ່ອນ ລວມທັງການກວດວິໄຈດ້ວຍການຖ່າຍລັງສີຖ່າຍເອັກສະເລນຫລືຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນພາວະສ່ຽງຕໍ່ກຳນະມັດຕະພາບລັງສີ