ມາຮູ້ຈັກກັບ AEC 2015

 

ASEAN Economic Community 2015 ຫຼື AEC ໝາຍເຖິງ “ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ” AEC ແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍຂອງການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດ,  AEC ຈະສ້າງອາຊຽນເປັນຕະຫລາດ ແລະ ຖານການຜະລິດໜື່ງດຽວ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການພັດທະນາໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບເສດຖະກິດໂລກ.

AEC ຈະສ້າງອາຊຽນເປັນຕະຫລາດ ແລະ ຖານການຜະລິດໜື່ງດຽວປະກອບດ້ວຍ 5 ດ້ານຄື:

1. ການໄຫລວຽນຢ່າງເສລີຂອງສິນຄ້າ
2. ການໄຫລວຽນຢ່າງເສລີດ້ານການບໍລິການ
3. ການໄຫລວຽນເສລີດ້ານການລົງທຶນ
4. ການໄຫລວຽນຢ່າງເສລີຂອງທຶນ
5. ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເສລີຂອງແຮງງານທີ່ມີສີມື ແລະ ອື່ນໆ

ໃນນີ້ ການໄຫລວຽນຢ່າງເສລີດ້ານບໍລິການໝາຍເຖິງ

  •  ດຳເນີນການເປີດດ້ານການບໍລິການ
  • ກຳນົດເປີດຂະແໜງການບໍລິການ
  • ກຳນົດຕາຕະລາງຂໍ້ຜູກພັນສຳລັບຮອບເຈລະຈາໃຫ້ສອດຄ່ອງ
  •  ອະນຸຍາດໃຫ້ອາຊຽນມີທຶນຈົດທະບຽນ 70% ໃນປີ 2015

ຕົວຢ່າງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ:

  •  ໂຮງແຮມທີ່ມີການລົງທຶນແຕ່ 3 ດາວຂື້ນໄປ
  •  ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 100%
  • ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວສູງສຸດ 70%

ສຳລັບຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃນປີ 2015 ຈະເພີ່ມຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນໃຫ້ມາທ່ຽວອາຊຽນຫລາຍຂື້ນ ຕາມສະຖິຕິໃນປີ 2011 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວອາຊຽນທັງມົດ 81 ລ້ານຄົນ ໃນນັ້ນຄອງອັນດັບ 1 ແມ່ນ ມາເລເຊຍ 24 ລ້ານຄົນ ອັນດັບ 2 ໄທ ແລະ ອັນດັບ 3 ສິງກະໂປ, ສ່ວນປະເທດລາວເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັບ 8 ທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ 2 ລ້ານກວ່າຄົນ ນອກນີ້ຍັງຈະພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫລາກຫລາຍ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທ່ອງທ່ຽວ, ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກພາກສ່ວນ.

 ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວລາວຈະໄດ້ຫຍັງ ຈາກ AEC 2015 ?.

1. ຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ 32 ຕຳແໜ່ງງານວິຊາຊີບ
ທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ
2. ມີຄູເຝິກທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈາກອາຊຽນ
3. ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການພັດທະນາ
4. ການເຊື່ອມໂຍງກັບອາຊຽນ

ຄ່ຽງຄູ່ກັບຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ລາວເຮົາຈະໄດ້ຮັບນັ້ນ ກໍຍັງມີສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ການແຂ່ງຂັນໃນພາກພື້ນ, ງົບປະມານຈຳກັດ, ຄຸນນະພາບການບໍລິການໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ຄົບຊຸດ ແລະ ຂາດເຂີນເຝິກ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ການກ້າວໄປສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 2015 ແມ່ນພັນທະຂອງ ສປປ.ລາວ ຊຶ່ລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ, AEC ແມ່ນຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນສ່ວນຮ່ວມ, ມີການຮ່ວມມື ໂດຍໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມທັງຊອກມາດຕະການ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແນ່ໃສ່ນໍາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ປະເທດຊາດ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນປີ 2015.