ມັກໃຜ ເຊຍໃຜ ໂຫວດເລີຍ!! MISS GRAND LAOS 2017 ເປີດໃຫ້ໂຫວດ MISS POPULAR ແລ້ວ

VOTE "MISS POPULAR"
ໂຫວດ "MISS POPULAR"
ໂດຍການສົ່ງຄະແນນຜ່ານມືຖື (SMS)
ພິມ: MG...*ຈຳນວນຄະແນນ* ສົ່ງ 1481
ຕົວຢ່າງ: MG21*100* ສົ່ງ 1481
(ຄະແນນບໍ່ເກີນ 100 ຕໍ່ ຄັ້ງ. 
ລາຄາ 1,000 ກີບ ຕໍ່ຄະແນນ)
ສະເພາະເຄຶອຂ່າຍ ລາວໂທລະຄົມ ແລະ ອີທີແອລ