ມະເຮັງປາກມົດລູກ ປ້ອງກັນໄດ້

- ຫຼີກລ້ຽງການມີຄູ່ນອນຫຼາຍຄົນ.

-ຫຼີກລ້ຽງການມີເພດສຳພັນໃນເວລາອາຍຸຍັງນ້ອຍ

- ໃຊ້ຖົງຢາອານາໄມທຸກຄັ້ງເມື່ອມີເພດສຳພັນ.

- ພະຍາຍາມປ້ອງກັນໂຕເອງຈາກໂລກຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ໂດຍສະເພາະການຕິດເຊື້ອHPV

- ງົດສູບຢາສູບ.

- ສີດວັດຊີນປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ HPV

- ໄປກວດໂລກມະເຮັງປາກມົດລູກປີລະ 1 ຄັ້ງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງທີ່ຜ່ານການມີເພດສຳພັນ.