ມະເຮັງປອດ ອາການເປັນແບບໃດ?

1.ອາການໄອ

2.ອາການໄອປົນເລືອດ

3.ຫາຍໃຈຫອບເມື່ອຍງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ

4.ເຈັບໜ້າເອິກ,ແໜ້ນໜ້າເອິກ

5.ສຽງແຫບ

6.ຄໍບວມໜ້າບວມ

7.ປວດບ່າໄຫລ,ຕົ້ນແຂນ ແລະດູກເກື້ອງ

8.ເບື່ອອາຫານ,ປວດຮາກ,ວິນຫົວ

9.ປອດບວມ ປອດອັກເສບ