ພໍ່ສອນລູກ ຄະຕິສອນໃຈໃນ Valentine Day

 

ຜູ້ເປັນພໍ່ຖືຫຼຽນ 5 ບາດຢູ່ໃນກຳມື ແລ້ວຖາມລູກສາວທີ່ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວລຸ້ນວ່າ :

ພໍ່ :  ລູກຢາກຮູ້ບໍ່ວ່າມີຫຍັງຢູ່ໃນກຳມືຂອງພໍ່. 
ລູກສາວ : ງຶກຫົວສະແດງຄວາມຕອບຮັບວ່າຢາກຮູ້.
ພໍ່ : ຖ້າຢາກຮູ້ຕ້ອງເອົາມືຂົ່ມພື້ນ 3 ເທື່ອແລ້ວພໍ່ຈະເອົາໃຫ້ເບີ່ງ.
ລູກສາວ : ຍ້ອນຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນວ່າໃນມືພໍ່ມີຫຍັງລູກສາວກໍ່ເລີຍເຮັດຕາມພໍ່ບອກ.
ພໍ່ : ຍັງບໍ່ພໍເທື່ອໃຫ້ລູກສາວເອົາມືຂົ່ມພື້ນອີກຕື່ມສາກ່ອນ ຈາກ 3 ເປັນ 5 ຈາກ 5 ເປັນ 10 ແລ້ວພໍ່ຈະເອົາໃຫ້ເບີ່ງ. 
ລູກສາວ : ກໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ພໍ່ບອກທຸກໆຢ່າງ. 
ພໍ່ : ແປມືໃຫ້ລູກສາວເບີ່ງປະກົດວ່າມີເງີນ 5 ບາດຢູ່ໃນກຳມື. ຈາກນັ້ນພໍ່ກໍ່ກຳມືຄືນແລ້ວຖາມລູກອີກວ່າ: ລູກຢາກເບີ່ງອີກບໍ່? ຖ້າຢາກເບີ່ງລູກກໍ່ເອົາມືຂົ່ມພື້ນ 10 ເທື່ອ.
ລູກສາວ : ຕອບພໍ່ວ່າລູກເຫັນແລ້ວ ແລະ ກໍ່ຮູ້ແລ້ວວ່າໃນກຳມືພໍ່ມີເງີນຢູ່ 5 ບາດ.
ພໍ່ : ຊັ້ນພໍ່ຫຼຸດໃຫ້ລູກເອົາມືຂົ່ມພື້ນພຽງເທື່ອດຽວກະໄດ້.
ລູກສາວ : ບໍ່ດອກລູກເຫັນແລ້ວລູກບໍ່ຢາກເບີ່ງ.
ພໍ່ : ຊັ້ນພໍ່ໃຫ້ເບີ່ງຟຣີຊັ້ນນ່າເວົ້າເທົ່ານີ້ແລ້ວກໍ່ແປມືອອກ. ຈາກນັ້ນພໍ່ກໍ່ເລີຍບອກລູກສາວວ່າ : ນີ້ນ່າລູກ ສິ່ງໃດທີ່ຍັງເປັນຄວາມລັບ ຄົນເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນກໍ່ມັກຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຫັນ ແຕ່ເມື່ອຂະເຈົ້າໄດ້ເຫັນສົມປາຖະໜາແລ້ວ ຂະເຈົ້າກໍ່ມັກຈະເບື່ອ ຂະໜາດເຮົາເອົາໃຫ້ເບີ່ງຟຣີກໍ່ຍັງບໍ່ຢາກເບີ່ງ... ສິ່ງທີ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ຫວງແຫນຂອງລູກຜູ້ຍິງກໍ່ເໝືອນກັນ ຫາກເອົາໃຫ້ຄົນອື່ນເບີ່ງກ່ອນເວລາອັນຄວນແລ້ວ ມັນກໍ່ຈະບໍ່ມີຄ່າຫຍັງ ເຊັ່ນດຽວກັບເງີນ 5 ບາດທີ່ພໍ່ກຳໄວ້ໃນມືຫັ້ນລະ.

 

ທີ່ມາ: taifasykam