ພຽງແຕ່ວ່າງໝາກນາວ 3 ໜ່ວຍຂ້າງຕຽງ ກ່ອນນອນມັນຈະເກີດປະຕິກິລິຍາແບບນີ້

ພຽງແຕ່ວ່າງໝາກນາວ 3 ໜ່ວຍຂ້າງຕຽງ ກ່ອນນອນມັນຈະເກີດປະຕິກິລິຍາແບບນີ້

ໝາກນາວທີ່ໃຜຫຼາຍໆຄົນຮູ້ຈັກກັນນັ້ນ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າມັນເອົາໄວ້ກິນໄດ້ ແຕ່ເຈົ້າຮູ້ຫຼືບໍວ່າໝາກນາວຍັງຊ່ວຍສົ່ງເສີມເຖີີງການດຳເນີນຊີວິດຂອງເຈົ້າອີກດ້ວຍ

·  ໝາກນາວມີສີຂຽວ ແລະ ມີກິນຫອມ

·  ເຈົ້າສາມາດນຳມັນໄປວາງຕາມຈຸດຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານຂອງເຈົ້າໄດ້

·   ໝາກນາວ ຍັງສາມາດນຳໄປຕົ້ມໄດ້

· ເຈົ້າສາມາດນຳໝາກນາວ 9 ໜ່ວຍມາໃສ່ລົງໄປໃນກະຕ້າ 1 ໜ່ວຍ ແລ້ວວາງຖີ້ມໄວ້ເທີ່ງຕູ້ເຢັນຫຼືໂຕະກິນເຂົ້າ

·  ເຈົ້າຄວນວາງໝາກນາວ 8 ໜ່ວຍໄວ້ໃນຕຳແໜ່ງກາງບ້ານ ແລະ ຄວນນຳມາວາງໄວ້ໃນລິ້ນຊັກມັນຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໝັ່ນຄົງໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ກັບເຈົ້າ

·  ອີກທັ້ງການທີ່ເຈົ້າວາງໃນຕຳແໜ່ງແບບນີ້ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນໝາກນາວກະຈາຍຢູ່ອ້ອມບ້ານ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍເຈົ້າໃນການກຳຈັດພະລັງງານທີ່ບໍ່ດີອອກໄປ

·  ເຈົ້າຄວນວາງໝາກນາວ 3 ໜ່ວຍໃນຊາມ ແລ້ວນຳໄປວາງໄວ້ເທີ່ງໂຕະກ່ອນນອນທຸກຄືນ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍເຈົ້າໃນການດືງດູດຄົນທີ່ຮັກໃຫ້ເຂົ້າມາຫາເຈົ້ານັ້ນເອງ

·  ຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບພະລັງງານດ້ານບໍ່ດີເຂົ້າມາໃນບ້ານ ເຈົ້າຈະຕ້ອງເຮັດຕາມດັ່ງຕ່ໍ່ໄປນີ້

-     ໃຫ້ເຈົ້າຕັດໝາກນາວເປັນ 4 ແສກ

-     ໃຫ້ເຈົ້ານຳໄປແຊ່ຢູ່ໃນເກືອ

-     ຈາກນັ້ນໃຫ້ເອົາໄປວາງໄວ້ໃຕ້ຕຽງຂອງເຈົ້າທຸກຄືນ

-     ຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ສາມາດວາງໄວ້ໃຕ້ຕຽງຂອງເຈົ້າ ເຈົ້າສາມາດນຳໄປວາງໄວ້ຂ້າງຝາແທນໄດ້

-     ໃນທຸກເຊົ້າ ເຈົ້າຫ້າມຈັບໝາກນາວ ແຕ່ເຈົ້າຕ້ອງຈັບຊາມໃສ່ມາກນາວແທນ

-     ຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳໄປຖີ້ມ

-     ໃຫ້ເຈົ້າເຮັດແບບນີ້ເປັນປະຈຳທຸກມື້

-     ຄວນເຮັດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມື້ໍຕໍ່ອາທິດ ເພື່ອຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຈົ້າທີ່ຈະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ

·    ເຈົ້າສາມາດນຳມາກນາວ 1 ໜ່ວຍໃສ່ໄວ້ໃນກະເປົາຂອງເຈົ້າ ເພື່ອມັນຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າມັນຢູ່ກັບເຈົ້າຕະຫຼອດທັ້ງມື້