ພິສູດແລ້ວວ່າ ເຮົາບໍ່ມີທາງຈັບເຈັ້ຍທີ່ຍາວບໍ່ຮອດ20ເຊັນຕີແມັດກາງອາກາດດ້ວຍ2ນິ້ວໄດ້

ພິສູດແລ້ວວ່າ ເຮົາບໍ່ມີທາງຈັບເຈັ້ຍທີ່ຍາວບໍ່ຮອດ20ເຊັນຕີແມັດກາງອາກາດດ້ວຍ2ນິ້ວໄດ້
ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດເປັນສິ່ງທີ່ແປກຊັບຊ້ອນທີ່ສຸດຢ່າງຫນຶ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກ ຖ້າບໍ່ເຊື່ອຂໍທ້າໃຫ້ເຮັດຕາມການທົດລອງນີ້ ແລ້ວຈະພົບວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເອງທີ່ເຮົາຫນ້າຈະຮູ້ຈັກດີຈະເປັນແນວໃດ


ນີ້ຄືການທົດລອງ"ຈັບເງິນດ້ວຍສອງນິ້ວ"ວິທີການກໍ່ຄືໃຫ້ໃຜບາງຄົນຖືບັດເງິນຫລືເຈັ້ຍທີ່ມີຄວາມຍາວນ້ອຍກວ່າ20ເຊັນຕິແມັດໄວ້ໃນມື ຈາກນັ້ນກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເຮ່ຍລົງສູ່ອາກາດໂດຍໃຫ້ເຮົາເອົາ2ນິ້ວຄີບເຈັ້ຍແຜ່ນນັ້ນໄວ້ໃຫ້ໄດ້.


ບໍ່ເຊື່ອກໍ່ຕ້ອງເຊື່ອວ່າສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດຮັບມັນໄດ້ເຖິງແມ້ຈະເລັງໃຫ້ເຈັ້ຍຕົກຜ່ານນິ້ວທັງສອງຂອງເຮົາແລ້ວກໍ່ຕາມ
Numbetphile ໄດ້ອະທິບາຍເລື່ອງນີ້ວ່າ ມະນຸດເຮົາສາມາດປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ໄດ້ໂດຍໃຊ້ເວລາ0.2ວິນາທີ

ເພາະກວ່າສະໝອງຂອງເຮົາຈະສັ່ງການຕ້ອງຜ່ານການຮັບຮູ້ຈາກພາຍນອກເຊັ່ນການເບິ່ງເຫັນ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງສົ່ງສັນຍາໄປທີ່ສະຫມອງ ແລ້ວສະຫມອງຈະສາມາດສັ່ງໃຫ້ຮ່າງກາຍປະຕິບັດຕາມ
ຟັງເບິ່ງຄືບໍ່ຊ້າປານໃດ ແລ້ວເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຫນີບເຈັ້ຍຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ20ເຊນຕີແມັດໄດ້ທັນ?


ຕາມຫຼັກຟີຊິກ"ການຕົກຢ່າງອິດສະລະ" ສາມາດຄຳນວນໄດ້ຈາກສົມການ"ໄລຍະທາງ=1/2ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ×ໄລຍະເວລາຍົກກຳລັງສອງ


ເຊິ່ງໃນເທື່ອນີ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງເທົ່າກັບ9.8ເມັດ/ວິນາທີ(ປະມານຄ່າເປັນ10) ສ່ວນໄລຍະເວລາຄື0.2ວິນາທີ ດັ່ງນັ້ນຄ່າທີ່ໄດ້ຈະເທົ່າກັບ0.20ແມັດ ຫລື ປະມານ 20ເຊນຕີແມັດ
ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຈັບເຈັ້ຍທີ່ສັ້ນກວ່າ20ເຊນຕິແມັດໄດ້ທັນກ່ອນທີ່ມັນຈະຕົກຜ່ານນິ້ວມືຂອງເຮົາໄປ


ຈັ່ງໃດກໍ່ຕາມຫລັກການນີ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບມະນຸດທຸກຄົນໃນໂລກ ເພາະຄົນເຮົາມີລະບົບການສັ່ງສອນຂອງສະໝອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຈຶ່ງອາດຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າບາງຄົນສາມາຈັບເຈັ້ຍຂະຫນາດ15ເຊນຕີແມັດໄດ້ກ່ອນເວລາ0.2