ພາລະກິດ 1 ເດືອນ 7 ທ່າ ສະລາຍນ້ຳໜັກກຳຈັດຫຸ່ນໝູ!!

ພາລະກິດ 1 ເດືອນ 7 ທ່າ ສະລາຍນ້ຳໜັກກຳຈັດຫຸ່ນໝູ!!

ເຮົາຈະເຮັດສັນຍາຂອງເວລາອີິກບໍ່ດົນ ເຮົາຂໍ່ເວລາບໍ່ດົນສາວໆກັບການປະຕິບັດພາລະກິດລະດັບຊາດ ບໍ່ເຖີງຂະໜາກນັ້ນໃນໄລຍະເວລາ 1 ເດືອນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາວໆໄດ້ລີດນ້ຳໜັກສ່ວນເກີນທັ້ງຫຼາຍໃຫ້ສະລາຍໄປກັບເຫືອ ສ່ວນໄຂ ມັນທີ່ສະສົມໄວ້ຈົນກາຍເປັນໝູ ໃຜທີ່ເຄີຍຄິດວ່າເປັນເລື່ອງເປັນຕາຫົວ ມື້ນີ້ເຮົາມາສະຍົບຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານີ້ໄປດ້ວຍກັນທ່ອງໄວ້ວ່າອີກ 1 ເດືອນທຸກຄົນຈະຕ້ອງທັກເຈົ້າ ແລະ ປ່ຽນຄຳຕິມາເປັນມາຄຳຊົມໃນທັນທີ ມາເລີ່ມໄປດ້ວຍກັນ