ພາບຄວາມແຕກຕ່າງເມື່ອເຮັດວຽກ ມື້ທຳອິດ VS ວັນທີ່ 101

ພາບຄວາມແຕກຕ່າງເມື່ອເຮັດວຽກ ມື້ທຳອິດ VS ວັນທີ່ 101

ເພື່ອນໆ ຍັງຈຳມື້ທີ່ຕົວເອງເລີ່ມເຮັດວຽກມື້ທຳອິດໄດ້ຢູ່ບໍ? ເຊື່ອວ່າເຫຼົ່າມະນຸດເງິນເດືອນທັ້ງຫຼາຍຄືຊິຈືມື້ເຮັດວຽກມື້ທຳອິດທີ່ຕ້ອງພົບ ແມ້ແຕ່ຈະລັກກິນຂະໜົມຫຼືຟັງເພງໄປພາງໆ ພ້ອມກັບເຮັດວຽກໄປດ້ວຍກໍ່ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜກ້າເຮັດ ແຕ່ຫຼັງຈາກຜ່ານໄປປະມານ 3 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ທຸກໆຢ່າງກໍ່ເລີ່ມປ່ຽນແປງໄປ

ເຊັ່ນ ພາບຄວາມແຕກຕ່າງເມື່ອເຮັດວຽກມື້ທຳອິດ VS ວັນທີ່ 101 ທີ່ເຮົາໄດ້ນຳມາຝາກເພື່ອນໆ ໃນມື້ນີ້ ລອງມາເບິ່ງດີກວ່າວ່າຫຼັງຈາກຜ່ານໄປແລ້ວ 3 ເດືອນ ເພື່ອນໆ ແຕ່ລະຄົນເປັນຄືໃນພາບບໍ?

ເຮັດວຽກມື້ທຳອິດ : ຈະຟັງເພງກໍ່ຢ້ານຖືກຮ້າຍວ່າບໍ່ເຮັດວຽກ

ເຮັດວຽກວັນທີ່ 101 : ມາເບິ່ງຄລິບນີ້ ກຳລັງດັງ

ເຮັດວຽກມື້ທຳອິດ : ດີເນາະມາຮອດແຕ່ເຊົ້າ

ເຮັດວຽກວັນທີ່ 101 : ຂໍເວລາກິນເຂົ້າເຊົ້າບຶດໜຶ່ງແລ້ວຈັງໄປ

ເຮັດວຽກມື້ທຳອິດ : ກາລຸນາມັກວຽກທີ່ຂ້ອຍເຮັດແດ່

ເຮັດວຽກວັນທີ່ 101 : ບໍ່ເອົາບໍ່ເອົາ ຢ່າມັກວຽກຂ້ອຍ

ເຮັດວຽກມື້ທຳອິດ : ບໍ່ວ່າໃຜຈະເວົ້າຫຍັງ ຫຼື ສອນຫຍັງ ກໍ່ຈົດໄວ້ ໝົດ ແລະ ເກັບຢ່າງເປັນທີ່ເປັນທາງ ຢ່າງລະອຽດ

ເຮັດວຽກວັນທີ່ 101 : ຈົດຫຍັງໄວ້ແດ່ຈື່ຫຍັງບໍ່ໄດ້ ແລະ ຫາບໍ່ເຫັນແລ້ວວ່າຈົດໄວ້ໃສ ເພາະຖີ້ມກະຈັດກະຈາຍ

ເຮັດວຽກມື້ທຳອິດ : ຈະຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກເພື່ອບໍລິສັດຢ່າງເຕັມທີ່

ເຮັດວຽກວັນທີ່ 101 : ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບວຽກໂປເຈັກໃໝ່ພ້ອມເບາະນີ້

ເຮັດວຽກມື້ທຳອິດ : ເຮັດວຽກນີ້ບໍ່ໄດ້ (ກະວົນກະວາຍ)

ເຮັດວຽກວັນທີ່ 101 : ເຮັດວຽກນີ້ບໍ່ໄດ້ (ກະວົນກະວາຍ)