ພາກລັດຈະໃຫ້ເສຍພາສີ-ອາກອນຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝເປັນພຽງປະຕູດຽວເພື່ອຫລີກເວັ້ນວິທີຈ່າຍເງິນສົດທີ່ຖືກສົງໃສວ່າເປັນຊ່ອງຫວ່າງການຮົ່ວໄຫລງົບປະມານລັດຢ່າງຫລວງຫລາຍ

ພາກລັດຈະໃຫ້ເສຍພາສີ-ອາກອນຜ່ານລະບົບທັນສະໄໝເປັນພຽງປະຕູດຽວເພື່ອຫລີກເວັ້ນວິທີຈ່າຍເງິນສົດທີ່ຖືກສົງໃສວ່າເປັນຊ່ອງຫວ່າງການຮົ່ວໄຫລງົບປະມານລັດຢ່າງຫລວງຫລາຍ

ຂປລ. ລັດຖະບານລາວວາງແຜນປະຕິຮູບການເກັບພາສີ-ອາກອນເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ມີປະສິດທີ່ຜົນສູງຂຶ້ນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫລງົບປະມານຂອງລັດໃຫ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງດ້ວຍວິທີບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບເງິນສົດຈາກຜູ້ປະກອບການ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ຊາວຄ້າ-ຂາຍຍ່ອຍອື່ນໆ ຂະນະທີ່ ແຜນປະຕິຮູບດັ່ງກ່າວນີ້ ກະຊວງການເງິນໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າຮ່າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີຄັ້ງທີ 8 (2016-2020). 
ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ກະຊວງການເງິນໄດ້ເປີດເຜີຍຢູ່ກອງປະຊຸມກວດກາ ແລະ ສະຫລຸບຕີລາຄາແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດວ່າ: ກະຊວງຕົນເອງໄດ້ຮ່າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020)ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງຂະແໜງການເງິນຄື: ພາສີຕ້ອງຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ, ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບແຈ້ງເສຍພາສີແບບອັດຕະໂນມັດ(ອາຊີກູດາ) ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຊຳລະພາສີ-ອາກອນທີ່ທັນສະໄໝຜ່ານບັດສະມາດ (Smart card) ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍພາສີ-ອາກອນທົດແທນການໃຊ້ເງິນສົດ ຜ່ານບັດຮູດເງິນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ແລະ ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນຈະໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລືກັບທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ເພື່ອສຶກສາຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິການຢູ່ບັນດາດ່ານພາສີຊາຍແດນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍລະບົບທັນສະໄໝດັ່ງກ່າວໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນປີ 2020.
ສ່ວນວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບແຈ້ງເສຍອາກອນດ້ວຍລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ (ແຈ້ງເສຍອາກອນຜ່ານເວັບໄຊ, ມອບອາກອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ) ຢູ່ໃນ 5 ຈຸດຄື: ກົມສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫລວງພະບາງ. ຄາດວ່າຮອດປີ 2020 ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໄປແຂວງອື່ນໆ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຂະແໜ່ງສ່ວຍສາອາກອນ, ທະນາຄານ, ຄັງເງິນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການປັບປຸງກົນໄກການບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການໃຫ້ສະດວກວ່ອງໄວເປັນຕົ້ນ: ການບໍລິການໃນຂອດຕ່າງໆວ່ອງໄວຂຶ້ນໂດຍສະເພາະການຕໍ່ທະບຽນ, ຍື່ນບົດສະຫລຸບປະຈຳປີ ເພື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະ ແລະ ການໃຫ້ການບໍລິການໃຫ້ຜູ້ປະກອບການດ້ານລະບຽບກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນໃນຈຸດທີພົວພັນເຖິງການບໍລິການປະຕູດ່ຽວ, ພັດທະນາລະບົບການສັງລວມລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນເຂົ້າໃນລະບົບໂປຼແກມ, ສ້າງລະບົບລາຍງານໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ,ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ເຊິ່ງບັນຫາທັງໝົດນັ້ນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພັກ-ລັດຖະບານເພື່ອກ້າວລະບົບເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ເນັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບ, ຄວາມໂປ່ງໃສ່, ການບໍລິການວ່ອງໄວຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫລຸດການຮົ່ວໄຫລງົບປະມານຂອງລັດ.

====================

ຂ່າວຈາກ: Pathedlao Lao