ຜົນວິໄຈພົບວ່າ ອາຍຸ5ປີຂອງເດັກນ້ອຍຄືຊ່ວງເວລາທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນພາລູກໄປທ່ຽວຕ່າງແດນ

ຜົນວິໄຈພົບວ່າ ອາຍຸ5ປີຂອງເດັກນ້ອຍຄືຊ່ວງເວລາທີ່ພໍ່ແມ່ຄວນພາລູກໄປທ່ຽວຕ່າງແດນ


ພໍ່ແມ່ຍຸກໃໝ່ເວລາໄປໃສ ຈະມີລູກນ້ອຍຕິດຕາມໄປໃນການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ແຕ່ຊ່ວງອາຍຸເທົ່າໃດທີ່ເໝາະສົມກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງເດັກນ້ອຍ  ໂດຍມີຜົນວິໄຈອອກມາວ່າທາງວິທະຍາສາດບອກວ່າ ພໍ່ແມ່ຄວນໃຫ້ເດັກນ້ອຍທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄດ້ ເມື່ອມີອາຍຸ5ປີຂຶ້ນໄປ
ບົດຄວາມຂອງ Telegraph ໄດ້ເປິດເຜີຍຜົນວິໄຈຂອງDr.Amanda Gummer ນັກຈິດວິທະຍາກ່ຽວກັບການພັດທະນາເດັກນ້ອຍ ໄດ້ເວົ້າວ່າຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະແກ່ການພາເດັກນ້ອຍໄປຫລິ້ນກໍ່ຄືຊ່ວງ 5 ປີຂຶ້ນໄປຈະດີທີ່ສຸດ ມີແນວໂນ້ມວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ຈື່ຈຳຊ່ວງເວລາທີ່ຕອນອາຍຸນ້ອຍກວ່ານັ້ນໄດ້ເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນ


Dr .Amanda Gummer ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຈະຈາລຶກຄວາມຈົດຈຳຂອງເດັກນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ3-4ປີ ແຕ່ສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວໃນວັນຫຍຸດ ຫລື ທ່ຽວຕ່າງປະເທດນັ້ນ ຕວນເລີ່ມຕອນອາຍຸ 5-8ປີ ເພາະຈະເປັນຊ່ວງທີ່ເດັກນ້ອຍ ຈົດຈຳ ແລະ ຊຶມຊັບກັບປະສົບການທັງໝົດ ແລະຈື່ຈົນໄປຮອດຍາມທີ່ພວກເຂົາໃຫຍ່


ຂະນະທີ່ພັດທະນາທາງພາສາຂອງເດັກນ້ອຍໄວນີ້ ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດໂຕ້ຕອບແລະມີສ່ວນຮ່ວມກັບພໍ່ແມ່ລວມເຖິງສະມາຊິກອື່ນໆໃນຄອບຄົວ ແລະການທີ່ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ໃນໄວນີ້ ໄດ້ເລິ່ມເຂົ້າໂຮງຮຽນ ອາດຈະເປັນຊ່ວງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລົ່າເລື່ອງກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ເຮັດໃນວັນຢຸດຕ່າງໆ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຈື່ຈຳປະສົບການເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ດີຂຶ້ນ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກໍ່ມີຂໍ້ດີສຳລັບການພາລູກໆຂອງເຈົ້າໄປທ່ອງທ່ຽວອາດຈະບໍ່ແມ່ນໄປຮອດຕ່າງປະເທດ ພຽງແຕ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບພື້ນຖານການໃຊ້ຊີວິດທີ່ເໜືອກວ່າການສັ່ງສອນຢູ່ບ້ານ