ຜູ້ແທນພັກຝ່າຍຂວາຂອງ ອົດສະຕາລີ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານນະທິບໍດີຮອບທຳອິດ

ຜູ້ແທນພັກຝ່າຍຂວາຂອງ ອົດສະຕາລີ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານນະທິບໍດີຮອບທຳອິດ

ທ່ານ ນໍແບຼັກ ໂຣເຟີ ນັກການເມືອງສັງກັດ ພັກເສລີພາບຂອງ ອົດສະຕາລີ. ເຊີ່ງມີແນວຄິດຝ່າຍຂວາມີຄະແນນນຳໃນການລົງຄະແນນເລືອກຕັ້ງປະທານນາທິບໍດີຮອບທຳອິດ.

ຜົນການນັບຄະແນນການເລືອກຕັ້ງຊີງຕໍ່າແໜ່ງປະທານນາທິບໍດີ ອົດສະຕາລີ. ເຊີ່ງຈັດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 24 ເມສາ ທີ່ຜ່ານມາປະກົດວ່ານາຍ ນໍແບຼັກ ໂຣເຟີ ຕົວແທນພັກເສລີພາບ ມີຄະແນນຳຜູ້ສະໝັກຄົນອື່ນໆ ຄິດເປັນ 36% ຂອງຄະແນນທັງໝົດ ແຕ່ຍັງບໍ່ເຖີງ ເຄິ່ງ ແລະ ຈະຕ້ອງມີການຈັດການເລືອກຕັ້ງຮອບສອງໃນວັນທີ 22​ ພຶດສະພາ.

ສ່ວນຜູ້ມີຄະແນນນຳເປັນອັນດັບສອງ 20% ຄື ທ່ານ ອາເລັກຊານເດີ ຟານ ແຄຣ໌ ເບລເລນ ຜູ້ສະມັກອິດສະຫຼະທີ່ໄດ້ຮັບສຽງສະໜັບສະໜູນຈາກພັກ ກຣີນສ໌

ຂະນະທີ່ ທ່ານ ຣູດອລ໌ຟ ຕົວແທນຈາກພັກສັງຄົມປະຊາທິປະໄຕ (SDP) ແລະ ທ່ານ ອັນເດຍສ ໂຄສ ຜູ້ແທນພັກ ປະຊາຊົນ (PP) ມີຄະແນນຄົນລະປະມານ 11 % ເຊີ່ງຖືເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II ທີ່ຜູ້ແທນຈາກທັງສອງພັກບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າຊີງຕຳແໜ່ງປະທານນາທິບໍດີໃນການເລືອກຕັ້ງຮອບສອງ ຫຼັງຈາກທັງສອງພັກຜັກດັນກັນເປັນລັດຖະບານຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 100 ປີໃນອົດສະຕາລີ.