ຜັກຂະແຍງກັບສັບພະຄຸນທາງຢາ

    ຜັກຂະແຍງໝົດທັງຕົ້ນສາມາດຕ້ານມະເຮັງ, ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາຫານຫຼຸດການເບື່ອອາຫານປ້ອງ ກັນເສັ້ນເລືອດຕີບ ແລະ ໄຂ້ຮ້ອນໃນ, ຫຼຸດໄຂ້ໃຊ້ເປັນ ຢາຂັບລົມ ແລະ ເປັນຢາລະບາຍທ້ອງແກ້ອາການຄັນ ຂີ້ຫິດຂີ້ກາກ ແລະ ຝີໜອງ, ແກ້ອາ ການບວມໃຄ່, ແກ້ພິດງູແກ້ພິດເບື່ອອາຫານຊ່ວຍຂັບນໍ້ານົມຂອງແມ່ຍິງ, ແກ້ນໍ້ານົມແມ່ທີ່ມີລົດສົ້ມ.

   • ວິທີການນໍາໃຊ້: ຕ້ານມະເຮັງເຮັດໃຫ້ຈະເລີນ ອາຫານປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດຕີບຕັນ ແລະ ໄຂ້ຮ້ອນໃນ, ຫຼຸດອາການໄຂ້, ເປັນຢາຂັບລົມ ແລະຢາລະບາຍ ທ້ອງ, ແກ້ອາ ການໃຄ່ບວມແກ້ພິດເບື່ອອາຫານ, ຊ່ວຍ ຂັບນໍ້ານົມໃນແມ່ຍິງ, ແກ້ນໍ້ານົມ ສົ້ມໃຫ້ນຳເອົາຜັກ ຂະແຍງສົດໆປະມານ 15-30 ກຣາມນຳມາຕົ້ມກັບ ນໍ້າດື່ມ ຫຼື ຮັບປະທານ, ແກ້ພິດງູ ນໍາຕົ້ນສົດປະມານ 15 ກຣາມ ຕຳໃຫ້ມຸ່ນໆປະສົມກັບຕົ້ນຟ້າທະ ລາຍໂຈນສົດປະມານ 30 ກຣາມນຳໄປປະສົມກັບນໍ້າ ສົ້ມສາຍຊູໃນປະລິ ມານ ສົມຄວນ ແລ້ວຄັ້ນເອົານໍ້າດື່ມ ສ່ວນກາກທີ່ເຫຼືອໃຫ້ເອົາມາພອກຮອບໆບໍລິເວນ ບາດແຜ ແຕ່ຢ່າຟອກເທິງບ່ອນທີ່ຖືກກັດ, ແກ້ອາການ ຄັນຂີ້ຫິດຂີ້ກາກ ແລະຝີໜອງໃຫ້ນໍາຕົ້ນສົດມາຕົ້ມກັບ ນໍ້າໃຊ້ລ້າງບໍລິເວນທີ່ເປັນຕຸ່ມ ຫຼື ຄັ້ນເອົານໍ້າຈາກຕົ້ນ ສົດໆມາທາ ແລະຕຳພອກບໍລິເວນທີ່ເປັນກໍໄດ້.