ປຸ໋ຍອິນ​ຊີ​ແມ່ນ​ຫຍັງ ມີ​ໃຜ​ຮູ້​ຄຳ​ຕອບ​ແນ່…!!

ປຸ໋ຍອິນຊີ ຫຼື Organic Fertilizer ຄືປຸ໋ຍທີ່ໄດ້ມາຈາກຊາກພືດຊາກສັດ ແລະ ມູນສັດຕ່າງໆ. ມີທັງແບບນໍາມາໃສ່ຕົ້ນໄມ້ໄດ້ໂດຍກົງເຊັ່ນ: ມູນສັດ ແລະ ແບບຕ້ອງໝັກ​ໄວ້​​ເປັນ​ມື້ກ່ອນເພື່ອໃຫ້ເກີດການຍ່ອຍສະຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ພືດສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນ: ປຸ໋ຍຫມັກ ແລະ ນ້ໍາຫມັກຊີວະພາບຊະນິດຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ.

-ປຸ໋ຍອິນຊີນັ້ນມີວັດຖຸປະສົງການໃຊ້ວຽກເຊັ່ນ:ດຽວກັບປຸ໋ຍເຄມີ, ເພື່ອໃຫ້ພືດສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ດີໂດຍປຸ໋ຍອິນຊີມີໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບຫຼາຍກວ່າປຸ໋ຍເຄມີທີ່ມີຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດເຊັ່ນ: ປຸ໋ຍອິນຊີຜົງ, ປຸ໋ຍອິນຊີອັດເມັດ, ມູນສັດອັດເມັດ, ປຸ໋ຍຫມັກ ແລະ ນ້ໍາຫມັກຊີວະພາບເປັນຕົ້ນ.

-ປຸ໋ຍອິນຊີອາດຈະໃຫ້ຜົນໃນການບໍາລຸງພືດຊ້າກວ່າປຸ໋ຍເຄມີແຕ່ໃນໄລຍະຍາວຈະຊ່ວຍບໍາລຸງດິນໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນບໍ່ເສື່ອມ​ໂຊມໄວລົດອາການດິນສົ້ມ ແລະ ເຄັມຈາກສານເຄມີ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນມີລາຄາຕໍ່າກວ່າປຸ໋ຍເຄມີຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ.