ປີ 2016 ທະນາຄານໂລກ ຄາດຄະເນເສດຖະກິດລາວຈະຂະຫຍາຍຕົວ 7,0% ດີກວ່າປີຜ່ານມາ

ທະນາຄານໂລກໄດ້ເປີດເຜີຍໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2016 ວ່າ ການເຕີບໂຕຂອງ ເສດຖະກິດໂລກໃນປີນີ້ມີທ່າອຽງຫຍັບຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍປະມານ 2,9% ແຕ່ຖ້າທຽບ ໃສ່ການຄາດຄະເນທ່າອຽງຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກທີ່ລະບຸໃນບົດລາຍງານກາງປີ 2015 ເຫັນວ່າມີການປັບຫລຸດຕົວເລກຄາດຄະເນລົງ 0,4% ແຕ່ກໍຖືວ່າດີກວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນປີ 2015 ຊຶ່ງຢູ່ທີ່ 2,4% ເທົ່ານັ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ຊຶ່ງທະນາຄານໂລກໄດ້ຄາດ ການວ່າຈະຂະ¬ຫຍາຍ¬ຕົວດີຂຶ້ນຈາກລະດັບ 4,3% ເມື່ອປີ 2015 ມາເປັນ 4,8% ໃນປີ 2016 ນີ້ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ເທົ່າ ກັບອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວເມື່ອປີ 2013 ຊຶ່ງເຕີບໂຕເຖິງລະດັບ 5,3% ແລະຖ້າແຍກເປັນຂົງເຂດກໍຈະເຫັນ ວ່າເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດອາ¬ຊີປາຊີຟິກຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ ຊຶ່ງມີປັດໄຈມາຈາກເສດຖະກິດ ສປ ຈີນ ທີ່ຍັງຜະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດັ່ງນັ້ນ ທະນາຄານໂລກຈິ່ງຄາດຄະເນດວ່າ ເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງຈາກ 6,4% ເມື່ອປີ 2015 ມາເປັນ 6,3% ໃນປີ 2016 ແລະ 6,2% ໃນປີ 2017.
ຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຂອງຂົງເຂດເອີຣົບ ແລະອາຊີຕາ¬ເວັນອອກຈະກັບມາ ຂະ¬ຫຍາຍຕົວເຖິງລະດັບ 3,0% ໃນປີ ນີ້ ຈາກ 2,1% ເມື່ອປີ 2015 ສ່ວນປະ¬ເທດເສດຖະກິດສຳຄັນຢ່າງອາເມຣິກາ ຊຶ່ງທະນາຄານໂລກກໍໄດ້ປັບຫຼຸບການ ຂະຫຍາຍຕົວລົງຈາກການຄາດຄະ¬ເນຄັ້ງກ່ອນ 0,1% ມາຢູ່ທີ່ 2,7% ໃນປີນີ້ ເຊັ່ນດຽວກັບສະຫະພາບເອີຣົບກໍປັບຫຼຸດລົງ 0,1% ເຊັ່ນກັນ ແລະມາຢູ່ທີ່ 1,7% ໃນປີ 2016 ທາງດ້ານປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງທະນາ¬ຄານໂລກກໍໄດ້ປັບຫຼຸດ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດລົງເຖິງ 0,4% ຈາກບົດລາຍງານເມື່ອກາງປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ຄາດການວ່າຈະເຕີບໂຕໃນລະ¬ດັບ 1,3%.
ສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດໃນບັນດາປະເທດຄູ່ຄ້າສຳ¬ຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ ສປ ຈີນ ກໍມີທ່າອ່ຽງຊ້າລົງດັ່ງທີ່ລະບຸຢູ່ຂ້າງເທິງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເສດຖະກິດໄທກໍຖືກຄາດ ການວ່າພວມຢູ່ໃນຊ່ວງຂາລົງກົງກັນ ຂ້າມກັບເສດຖະ-ກິດ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍທະນາຄານໂລກໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 0,4% ຈາກ ການຄາດຄະເນຄັ້ງກ່ອນ ຊຶ່ງຈະຂະ ຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 6,6% ແຕ່ຈະມີທ່າອຽງຊ້າລົງໄປຢູ່ໃນລະດັບ 6,3% ໃນປີ 2017 ເຊັ່ນດຽວກັບເສດຖະກິດ ສປປ ລາວທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7,0% ຊຶ່ງເທົ່າກັບການຄາດຄະເນ ເມື່ອກາງປີຜ່ານມາ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ເຖິງລະ ດັບທີ່ເຄີຍເຮັດໄດ້ 8,5% ແລະ 7,5% ເມື່ອປີ 2013 ແລະ2014 ພ້ອມນີ້ກໍມີການຄາດຄະເນອີກວ່າ ໃນປີ 2017 ແລະ2018 ທ່າອຽງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດລາວຈະຫຼຸດລົງເລັກ ໜ້ອຍໄປຢູ່ໃນລະດັບ 6,9%

ທີ່ມາ Pathedlao Lao