ປັດໃຈສຳລັບການວາງແຜນຄອບຄົວ

1.ການແຕ່ງງານຫຼືການຕັດສິນໃຈໃຊ້ຊີວິດຄູ່ຮ່ວມກັນການເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດູ່ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄຳວ່າຄອບຄົວໂດຍການມີຄອບຄົວນັ້ນເປັນເລື່ອງຂອງຄົນສອງຄົນຈະຕັດສິນໃຈຄອງຄູ່ກັນ

2.ການປັບໂຕລະຫວ່າງຄົນສອງຄົນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ເກີດຈາກຄົນສອງຄົນທີມີສະພາບການລ້ຽງລູກສະພາບສີ່ງແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນການວາງແຜນກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ແລະການປັບໂຕຂອງຄົນສອງຄົນ,ສອງຄອບຄົວມີຄວາມສຳຄັນຈຳເປນຕ້ອງມີການວາງແຜນການປັບຕົວທັງຄູ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ປັບຕົວເຂົ້າຫາກັນຕົກລົງບົດບາດໜ້າທີ່ກັນພາຍໃນຄອບຄົວໃຫ້ຊັດເຈນແລະສາມາດສະລັບບົດບາດໄດ້ຍາມຈຳເປັນ

3.ການຕັດສິນໃຈລູກໃນການມີລູກໜື່ງຄົນທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນຄອບຄົວໃໝ່ ມີຫຼາຍສີ່ງທີ່ຈະຕາມມາຫລາຍຢ່າງຄູ່ຊີວິດຈຳເປັນຕ້ອງຕົກລົງເລື່ອງມີລູກໃຫ້ດີວ່າຈະມີລູກຫຼືບໍ່ແລະລູກຈັກຄົນການມີລູກໃນໃນໄລຍະເວລາທີ່ຄູ່ແຕ່ງງານໃຫມ່ຍັງບໍ່ສາມາດປັບໂຕເຂົ້າຫາກັນໄດ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລູກທີ່ເກີດມາມີປັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຈິດໃຈ

4.ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍຄູ່ຊີວິດຈະວາງແຜນການມີຄອບຄົວຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍການກວດສຸຂະພາບກ່ອນແຕ່ງງານຫຼືການຖືພາມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຄວາມພ້ອມມີລູກ ຄູ່ຊີວິດຈຳເປັນຕ້ອງວາງແຜນໃຫ້ດີ

5.ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານເສດຖະກິດການສ້າງຊີວິດຄູ່ຂອງຄົນສອງຄົນການມີຄວາມພ້ອມດ້ານການເງີນຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດບໍລິຫານຈັດການເລື່ອງຕ່າງໆໄດ້ດັ່ງນັ້ນການມີຄູ່ຊີວິດທີຍັງບໍ່ມີຄວາມພ້ອມດ້ານການເງີນຈຳເປັນຕ້ອງວາງແຜນໃຫ້ດີກ່ອນທີ່ຈະເກີດປັນຫາຂອງຄອບຄົວຕາມມາ

6.ການວາງແຜນມີລູກເລື່ອງການວາງແຜນວ່າຈະມີລູກຈັກຄົນແລະມີລູກຫຼາຍກວ່າໜື່ງຄົນຈະຫ່າງໄລຍະຂອງລູກແຕ່ລະຄົນເປັນເວລາເທົ່າໃດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະຖານະພາບດ້ານການເງີນແລະເວລາໃຫ້ການເບີ່ງລູກທີ່ຈະເກີດມາ

7.ການຕຽມໂຕເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ດີຄວາມສຸກຂອງລູກແລະຄົນໃນຄອບຄົວຕ້ອງເກີດຈາກຄົນສອງຄົນທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຄອບຄົວຮ່ວມກັນການຕຽມໂຕເພື່ອເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ດີຈະຊ່ວຍເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ລູກທີ່ຈະເກີດມາເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນນະພາບພາຍໃນສັງຄົມ

8.ການຄຸມກຳເນີດເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວໃນກໍລະນີທີ່ຄອບຄົວຍັງບໍ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການມີລູກນັ້ນການຄຸມກຳເນີດຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ເກີດການມີລູກໃນເວລາທີ່ຍັງບໍ່ພ້ອມໃນດ້ານຕ່າງໆໄດ້ການຄຸມກຳເນີດມີຫຼາຍວິທີແລະມີຕວາມແຕກຕ່າງກັນອອກໄປການເລືອກໃຊ້ວິທີການຄຸມກຳເນີດທີ່ດີຈະຊ່ວຍໃຫ້ລຸດການເກີດພາວະຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິຂອງຄູ່ແຕ່ງງານ