ປັດສະວະຂອງຄົນເຮົາ ເຮັດດ້ວຍສານ 3 ພັນກວ່າ

     ຄົ້ບພົບຄວາມລັບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຫລັງຈາກໃຊ້ເວລາຄົ້ນ ຄວ້າມາຕັ້ງ 7 ປີ ວ່ານ້ຳປັດສະວະຂອງຄົນ ເຮົານັ້ນ ປະກອບໄປດ້ວຍສານປະກອບນານາຊະນິດຈໍານວນຫຼາຍ ບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ 3,079 ຢ່າງ ໃນຈຳນວນທັ້ງໝົດນີ້ ແບັກທີ ເຣັຍເປັນຄົນເຮັດຂື້ນມາ 72 ຢ່າງ ໂຕເຮົາເຮັດຂື້ນເອງ 1,453 ຢ່າງ ນອກນັ້ນອີກ 2,282 ຢ່າງ ເກີດຈາກອາຫານຢາ ,ເຄື່ອງ ສຳອາງ ຫລື ມາຈາກການສຳຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

    ອາຈານ David Davis Hart ອາຈານວິຊາຊີວະສາດແລະວິທະຍາການຄອມ ພິວເຕີ ວິທະຍາໄລ Alberta ຜູ້ແຍກແຍະໄດ້ ເວົ້າວ່າວ່າ “ມັນເປັນນໍ້າຢາຊີວະພາບທີ່ຊັບຊ້ອນຢ່າງເຫລືອເຊື່ອ ເຮົາຄິດບໍ່ອອກວ່າ ສານປະກອບທາງເຄມີຕັ້ງຫລາກຫລາຍ ຢ່າງນີ້ ມາຮວມກັນຢູ່ໄດ້ແບບໃດ.


     ອາຈານເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ຖ້າຖຽບກັບຂອງແຫຼວໃນຮ່າງກາຍຢ່າງອື່ນ ເຊັ່ນນໍ້າລາຍແລະ ຂອງແຫຼວຂອງມັນສະໝອງ ແລະ ໄຂສັນຫລັງ ນໍ້າປັດສະວະມີສານປະກອບຫຼາຍກວ່າກັນ 5-10 ເທົ່າ ຊ້ຳຍັງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເຄມີ. ສານປະກອບຕ່າງໆ ໃນປັດສະວະຫາກຈັດແບ່ງປະເພດອອກໃດ້ເປັນສານເຄມີຕ່າງໆບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 230ປະເພດ.