ປະໂຫຍດ 22 ຢ່າງຂອງໝາກນັດ

1. ຊ່ວຍເພີ່ມລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ

2. ຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກ

3. ຊ່ວຍຮັກສາອາການໄຊນັດ ແລະ ອາການບວມໄດ້

4. ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເລືອດກ້າມ

5. ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດ

6. ຮັກສາສຸຂະພາບຕາ

7. ປິ່ນປົວອາການຫັວດ ແລະ ໄອ

8. ຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຣັງ

9. ຊ່ວຍເສີມສ້າງສຸຂະພາບເຫງືກ

10. ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດ

11. ຊ່ວຍການຍ່ອຍອາຫານ

12. ຊ່ວຍຮັກສາສຸຂະພາບລຳໄສ້

13. ບັນເທົາອາການປວດຮາກ

14. ຊ່ວຍຮັກສາສິວ

15. ຊ່ວຍຮັກສາຮອຍແຕກຢູ່ຕີນ

16. ເສີມສ້າງສຸຂະພາບເລັບ

17. ປິ່ນປົວແຜໃນປາກ

18. ຊ່ວຍປ້ອງກັນຜົມຫຼົ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໜາຂື້ນ

19. ຊ່ວຍເສີມບຳລຸງທ່ານຊາຍ ແລະ ຍິງ

20. ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງພະລັງງານຫຼາຍຂື້ນ

21. ປ້ອງກັນອາການຫອບຫືດ

22. ຊ່ວຍເຫຼືອສຸຂະພາບຈິດ