ປະໂຫຍດຂອງຫມາກມະນາວ

* ປ້ອງກັນໄພຈາກງູແລະສັດເຫລືອຄານໂດຍການໃຊ້ເປືອກວາງໄວ້ບໍລິເວນໃກ້ທີ່ນອນໆສັດເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຈະບໍ່ມາຮົບກວນເພາະກີ່ນຫມາກນາວ

* ແກ້ພິດຈາກງູກັດ

* ຖ້າກ້າງປາຄາຄໍໃຫ້ນຳນ້ຳຫມາກນາວ1ຫນ່ວຍໃສ່ເກືອໃສ່ນ້ຳຕານນ້ອຍຫນື່ງ ກິນລົງໄປແລ້ວຈາກນັ້ນອົມໄວ້ບຶດໜື່ງແລ້ວກິນລົງໄປຄ່ອຍໆກ້າງປາຈະອ່ອນໂຕລົງລຸດໄປໃນກະເພາະ

* ແກ້ເລັບສັກ,ສົ້ນຕີນແຕກ,ຂາລາຍ

* ລົບຮອຍເປື້ອນມຶກຫຼືຮອຍເຕົາລີດຢູ່ເສື້ອຜ້າໄດ້