ປະຕູນາລົກຂຸມໄຟທີ່ບໍ່ເຄີຍດັບມາກວ່າ40ປີ

ພື້ນດິນຍຸບໂຕລົງແລະແທ່ນຂຸດເຈາະຫາຍເຂົ້າໄປໃນປ່ອງພູເຂົາໄຟກວ້າງ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດການນັ້ນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ປະລິມານຂອງກາສມິເທນໄດ້ກະຈາຍໂຕອອກມາສ້າງຄວາມສ່ຽງຢ່າງຫຼາຍໃຫ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມແລະໝູ່ບ້ານນໄກ້ຄຽວໃນຂະນະທີ່່ພະຍາຍາມຈະລະງັບສະຖານະການ ນັກວິທະຍາສາດຈຶ່ງຕັດສິນໃຈປ່ອຍກາສມິເທນໄປໃນຂຸມໄຟດ້ວຍຄວາາມເຊື່ອວ່າມັນຈະເຜົົາໄໝ້ພາຍໃນບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ ແຕ່ທີ່ສຸດແລ້ວກວ່າ 40 ປີຕໍ່ມາມັນກໍ່ຍັງລຸກໄໝ້ຢູ່ເຊັ່ນນັ້ນນ ກາຍເປັນປະຕູສູ່ນະລົກທີ່ສ້າງຄວາມຕື່ນຕະລຶງທ່າມກາງທະເລຊາຍ