ປະຊາກອນມຽນມາ 1 ສ່ວນ 4 ອາໄສ ຢູ່ໃນເຮືອນຄຸນນະພາບຕໍ່າ

UNFPA ໃຫ້ຮູ້ວ່າປະຊາກອນມຽນມາທຸກໆ 1/4 ອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນຄຸນນະພາບຕໍ່າທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາອາດຈະປະເຊີນຕໍ່ໄພຮ້າຍແຮງລະຫວ່າງເກີດໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ.
ປະຊາກອນມຽນມາ 13.5 ລ້ານຄົນ ຫຼື 1/4 ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດຂອງມຽນມາອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ສ້າງຈາກວັດຖຸທີ່ສາມາດເສື່ອມຄຸນນະພາບໄດ້ຢ່າງໄວວາ ເຊັ່ນ: ໄມ້ໄຜ່, ໄມ້ ແລະ ໃບໄມ້ ລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ກອງທຶນປະຊາກອນແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNFPA ລາຍງານ.
ຈາກຂໍ້ມູນສໍາມະໂນຄົວມຽນມາພົບວ່າປະຊາກອນປະມານ 3.8 ລ້ານຄົນ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຮືອນໃໝ່ ຫຼື ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເຮືອນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
ປະຊາກອນມຽນມາຈໍານວນຫຼາຍອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນຈາກການໃຊ້ທຽນ, ນໍ້າມັນ ແລະ ຟືນ ເພື່ອໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.
ມຽນມາມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເກີດໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ: ນໍ້າຖ້ວມ, ພາຍຸແຮງ, ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ໄພແລ້ງ.

Cr: https://laoedaily.com