ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນສະຫຼອງຄົບຮອບ 9ປີແຈກຄຳ 199ເສັ້ນຂອງ F&N ທາງພາກໃຕ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ງານດີໆກັບການ ສະຫຼອງຄົບຮອບ 9 ປີ ແຈກ ຄຳ 199 ເສັ້ນ ທົ່ວປະເທດຂອງ F&N

ທາງພາກໃຕ້ຢູ່ທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ສະຫລອງຄົບຮອບ9ປີເພື່ອເປັນການຄືນກໍາໄລໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ຂອງບໍລິສັດ F&N

ໃນທົ່ວປະເທດ ການຈັບສະຫຼາກເທື່ອນີ້ເປັນເທື່ອທີ່ 2

ຂອງບັນດາລູກຄ້າທົ່ວແຂວງພາກໃຕ້ທີ່ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດໃນວັນທີ່ 18/06/2016

ທີ່ຜ່ານມານີ້ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຜູ້ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນສາຍຄໍຄຳໄປ ຈຳນວນ 36

ລາງວັນເຊີ່ງມີລາຍຊື່ດັ່ງນີ້:

1. ນ ຈິນດາລັກ ເບີໂທ 020 580 58202 ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ ເມືອງໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

2. ນ ລັດດາວັນ ວົງບົວສີ ເບີໂທ 030 538 3803 ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

3. ທ ອານາໄມ ເບີໂທ 020 5523 9285 ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

4. ນ ນົກ ເບີໂທ 020 9506 3090 ບ້ານ ໂພນສະຫ່ວາງ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

5. ທ ແງະ ເບີໂທ 020 5595 4992 ບ້ານ ສຸນັນທາ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

6. ນ ເດຍ ເບີໂທ 020 9778 2313 ບ້ານ ໂພນຊາຍ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

7. ນ ຄໍາໃບ ເບີໂທ 030 979 5151 ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

8. ນ ບຸດສະດີ ເບີໂທ 020 5532 8786 ບ້ານ ນາແກ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

9. ນ ສີວິໄລ ເບີໂທ 020 5523 9285

10. ນ ຊົງຊົ່ງ ເບີໂທ 030 596 8414 ບ້ານ ໂພໄຊ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

11. ທ ພູສູງ ເບີໂທ 020 2323 6888 ບ້ານ ຫົວເມືອງ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

12. ນ ມະລີນິນ ເບີໂທ 020 5805 8202 ບ້ານ ໂພນສະຫ່ວາງໄຕ້ ເມືອງໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

13. ທ ທານັນດອນ ເບີໂທ 020 5673 0929 ບ້ານ ໄຊຍະພູມ ເມືອງໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

14. ທ ພານຸຄູນ ເບີໂທ 020 5805 8202 ບ້ານ ໂພນສະຫ່ວາງໄຕ້ ເມືອງ ໄກສອນ

ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

15. ແມ່ ແສງພອນ ເບີໂທ 020 9924 9999 ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

16. ນ ພອນສະຫັວນ ເບີໂທ 020 9767 0750 ເມືອງ ສຸນັນທາ ເມືອງໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

17. ນ ຂຽວ ເບີໂທ 020 5661 3851 ບ້ານ ທ່າສະໂນ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

18. ນ ຈັນ ເບີໂທ 030 9816 184 ບ້ານ ນາເຊັງ ເມືອງໄກສອນ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

19. ທ ອິນກ້າ ເບີໂທ 020 5805 8202 ບ້ານ ສະຄຶນ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

20. ນ ຮຽງ ເບີໂທ 020 9932 2254 ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

21. ນ ໜ໋ອຍ ເບີໂທ 020 2808 3100 ບ້ານ ວຽງສະຫັວນ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

22. ນ ຈິດສຸພາ ເກດຕະວົງເບີໂທ 020 9932 2254 ບ້ານ ໂພນສະຫ່ວາງໄຕ້ ເມືອງ ໄກສອນ

ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

23. ນ ທິບພະຈັນເບີໂທ 020 2808 3100 ບ້ານ ວຽງສະຫັວນ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

24. ທ ເສີດ ເບີໂທ 020 9944 5999 ບ້ານ ຫົວເມືອງໄຕ້ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

25. ທ ດາລາສະຫັວນ ເບີໂທ 020 5805 8202 ບ້ານ ໂພນສະຫ່ວາງໄຕ້

ເມືອງໄກສອນແຂວງສະຫັວນນະເຂດ

26. ທ ພູເພັດ ເບີໂທ 020 5805 8202 ບ້ານ ໂພນສະຫ່ວາງໄຕ້ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

27. ທ ອາພັນ ເບີໂທ 020 9191 9911 ບ້ານ ຫົວເມືອງໄຕ ເມືອງໄກສອນ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

28. ນ ຂົວຢາງ ເບີໂທ 030 4711 091 ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງ ໄກສອນ ເມືອງ ສະຫັວນນະເຂດ

29. ທ ພູຄໍ້າ ແສງສະຫ່ວາງເບີໂທ 020 5805 8202 ບ້ານ ໂພນສະຫ່ວາງໄຕ້ ບ້ານໄກສອນ

ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

30. ທ ພອນໄຊ ເບີໂທ 0209697 6887 ບ້ານອຸດົມວິໄລ ບ້ານໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

31. ທ ບູນລຽບ ເບີໂທ 020 9756 7222 ບ້ານ ລັດຕະນະລັງສີ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

32. ທ ຄໍາມີ ເບີໂທ 020 5655 6949 ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

33. ທ ພຸດທະເສນເບີໂທ 020 5616 6625 ບ້ານ ນາແກ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

34. ນ ສາຍ ວົງໂກສີເບີໂທ 020 5524 6615 ບ້ານ ສະໜາມໄຊ ເມືອງ ໄກສອນ

ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ

35. ນ ຈັນເພັງ ເບີໂທ 020 9923 2217 ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ

ສະຫັວນນະເຂດ

36. ທ ທາລາສະຫັວນ ເບີໂທ 020 5805 8202 ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

ຢ່າລືມ ຖ້າທ່ານເປັນລູກຄ້າຂອງ F&N ຍາກໄດ້ສາຍຄໍຄຳ ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ຊື້:

ນົມທີພ໋ອດ ທັງນົມຄົ້ນ ແລະ ນົມຈືດ,ນົມກາໝີ,ນົມກາໝີໂກນ,ນົມຄາເນຊັນ

ທັງນົມຄົ້ນ ແລະ ນົມຈືດ ແລະ ນົມແມັກໂນເລຍ ກິງໂກະພັລສ

ແກະເອົາສະຫາກທີ່ອອ້ມກະປ່ອງ ສຳລັບ ນົມແມັກໂນເລຍ

ໃຫ້ຕັດກ່ອງເອົາດ້ານທີ່ມີພາສາອັງກິດ ແລ້ວຂຽນຊື່ທີ່ຢູ່ພ້ອມດ້ວຍເບີໂທ

ແລ້ວນຳໄປປ່ອນຕາມກ່ອງສະຫຼາກຕາມຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານ ກາເຟ ຍົກລໍ້ທຸກສາຂາ.

ທຸກທ່ານຍັງທີສິດລຸ້ນ ຈົນກວ່າຈະຮອດວັນທີ່: 02/07/2016

ເຮົາຈະຈັບສະຫລາກເປັນຮອບສຸດທ້າຍ ທີ່ ຫ້າງວຽງຈັນເຊັນເຕີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຕິດຕໍ່ບໍລິສັດ ຊີໄອການຄ້າ ເບີໂທ 021-563036 ຫລື 021-540434