ປອມໂຕເປັນຜູ້ເຖົ້າໂຊຄວາມແຂງແຮງ ກຸ່ມນັກກ້າມມີອາຍ

=====================

Cr: StreetNew