ບໍ່ພາດ U19 ລາວອັດຟິລິປິນ U19 3-1 ຜ່ານເຂົ້າຮອບ 4 ທີມ

ຫລັງຈາກລຸ້ນໃຫ້ທັບຊ້າງເສິກອັດກຳປູເຈຍສຳເລັດລາວເຮົາເຈົ້າພາບກໍ່ບໍ່ພາດທີ່ຈະເອົາຊະນະຟິລິປິນ 3-1 ຜ່ານເຂົ້າສູ່ຮອບ 4 ທີມເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃນຖານະຮອງແຊ້ມກຸ່ມເອ

ຫລັງຈາກລຸ້ນໃຫ້ທັບຊ້າງເສິກອັດກຳປູເຈຍສຳເລັດລາວເຮົາເຈົ້າພາບກໍ່ບໍ່ພາດທີ່ຈະເອົາຊະນະຟິລິປິນ 3-1 ຜ່ານເຂົ້າສູ່ຮອບ 4 ທີມເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃນຖານະຮອງແຊ້ມກຸ່ມ