ບໍ່ດີແທ້...ຖ້າອົດອາຫານເຊົ້າ ລະວັງ 6 ໂລກຖາມຫາ!!!

1.ໂລກຕຸ້ຍ

ການອົດອາຫານຕອນເຊົ້າຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດດຳ ອັດຕາການຍ່ອຍອາຫານແມ່ນລຸດລົງ.

2.ໂລກເບົາຫວານ.

ການງົດອາຫານເຊົ້າເຮັດໃຫ້ເກີດການປະຕິເສດອິນຊູລິນ ຊື່ງເປັນສາເຫດຂອງໂລກເບົາຫວານ.

3.ໂລກຄວາມຈຳເຊື່ອມ.

ຮ່າງກາຍອາດບໍ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານໄປກະຕຸ້ນສະໝອງພຽງພໍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຈຳສັ້ນ.

4.ໂລກເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແລະໂລກຫົວໃຈ.

ສົ່ງຜົນໃຫ້ເສັ້ນເລືອດທີ່ໄປລ້ຽງສະໝອງອຸດຕັນ.

5.ໂລກກົດໄຫຼຍ້ອນ.

ກິນປະເພດນ້ຳແທນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຍ່ອຍກົດດັນຍ້ອນຄືນມາຫຼາຍຂຶ້ນ.

6.ໂລກນິ່ວ.

ເຮັດໃຫ້ຄໍເລນສະຕໍລໍໃນຖົງນ້ຳບີຈັບໂຕກັນ ຈົນເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນກ້ອນນິ່ວໄດ້