ບໍ່ຄໍາທອງເຊໂປນ ມອບຄ່າພາສີຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດໃຫ້ລັດກວ່າ 40 ຕື້ກີບ

ວັນທີ 10 ທັນວາຜ່ານມາບໍລິສັດ MMG LXMLເຊໂປນ (LXML) ໄດ້ມອບເງິນຄ່າພາສີຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດສໍາລັບໄຕມາດ 3 ຂອງປີນີ້ໃນມູນຄ່າ 44 ຕື້ກີບ ຫຼືປະມານ 5,50 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ. 
ໂຄງການບໍ່ຄໍາ-ທອງເຊໂປນ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍການຜະລິດໂດຍໃນໄຕມາດ 3 ຂອງປີ 2015 ສາມາດຜະລິດແຜນທອງໄດ້ 24.064 ໂຕນ ຊຶ່ງສູງກວ່າການຜະລິດໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາເຖິງ 3% ແລະ 11% ເມື່ອທຽບໃນການຜະລິດໃນໄຕມາດດຽວກັນຂອງປີ 2014 , ຜົນການຜະລິດແຜນທອງແຕ່ຕົ້ນປີເຖິງປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ 68.694 ໂຕນທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂື້ນ 7% .

ນັບແຕ່ມື້ເລີ່ມຕົ້ນການຂຸດຄົ້ນເປັນຕົ້ນມາບໍລິສັດໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງໃສ່ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການສ້າງລາຍຮັບໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຫຼາຍກວ່າ1,3 ຕື້ໂດລາ ຈາກການເສຍອາກອນກຳໄລ, ພາສີຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດແລະສ່ວນແບ່ງເງິນປັນຜົນ ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນທາງອອ້ມເປັນຕົ້ນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ການໃຫ້ທຶນນັກສຶກສາ, ຝຶກແອບສີມືອາຊີບ ແລະສົ່ງເສີມທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ ທັງນີ້ ຍັງເຮັດໃຫ້ເມືອງວິລະບູລີ ທີ່ຕົ້ງໂຄງການໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນປີ 2015 ອີກດ້ວຍ