ບໍລິສັດGoogleຈະປະຕິເສດຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ້ສະຫມັກວຽກຈາກຄວາມຜິດພາດງ່າຍໆທີ່ຫລາຍຄົນຄິດບໍ່ອອກ

ຢາກເຮັດວຽກຢູ່Googleຫລືບໍ່? ເຊື່ອບໍ່ວ່າຄວາມພິດພາດອາດຈະເກີດຈາກໃບຊີລະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຕົນເອງກໍ່ເປັນໄດ້ຄວາມຜິດພາດງ່າຍໆທີ່ເກີດຂື້ນຫລາຍຂອງບັນດາຜູ້ສະຫມັກວຽກສ່ວນຫລາຍໃນ,ແຕ່ລະທິດGoogleຈະຮັບປະຫວັດຫລາຍກວ່າ50,000ສະບັບຊ່ື່ງພວກເຂົາມີວິທີຖີ້ມຊີລະປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງໄວວ່າໂດຍພິຈາລະນາຈາກຄວາມຜິດພາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ມັນອາດຈະໝາຍຖືງການກຳຈັດຜູ້ສະຫມັກວຽກທີ່ມີຄຸນສົມບັດພຽບພ້ອມອອກກໍ່ຕາມ

1.ພິມຜິດ 

ມີໃຜແນ່ທີ່ໂງ່ພໍທີ່ຈະສົ່ງປະຫວັດຜິດໆໄປສະຫມັກວຽກ?ແຕ່ຜົນປະກົດວ່າຫລາຍພໍສົມຄວນຜົນສຳຫລວດໜື່ງພົບວ່າມີຊີລະປະຫວັດປະມານຮ້ອນລະ58ທີ່ພິມຜິດເປັນຫຍັງຈື່ງພາດໄດ້ຫລາຍຂະຫນາດນັ້ນ?ແທ້ແລ້ວຕົງກັນຂ້າມກັນການລະວັງຫລາຍເກີນໄປຄືປັນຫາການອ່ານຫລາຍໆເທື່ອຊ້ຳໄປຊ້ຳມາຈົນເຮັດໃຫ້ເບີ່ງເອກະສານໄປຜ່ານໆແລະຕົກລົ້ນບາງສ່ວນໄປວິທີແກ້ທາງດຽວຄືໃຫ້ຄົນອື່ນກວດໃບຊີລະປະຫວັດນຳອີກເທືອ່ຫນື່ງກ່ອນສົ່ງ

2.ເປີດເຜີຍຂໍ໊ມູນລັບ

ໃນຖານະພະນັກງານ...ເຈົ້າອາດຈະລ່ວງຮູ້ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງທີ່ນາຍຈ້າງບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເປີດເຜີຍອອກໄປ ແຕ່ບາງເທືອ່ອາດຈະອົດໃຈບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນນັ້ນສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ນາຍຈ້າງຄົນຕໍ່ໄປຊີລະປະຫວັດຮ້ອຍລະ5-10ທີ່Googleໄດ້ຮັບມີຂໍ້ມູນທີ່ຄວນຈະເປັນຄວາມລັບດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ຊີລະປະຫວັດດັ່ງກ່າວຈື່ງຖືກປະເສດໄປແບບອັດຕະໂນມັດ

3.ຄວາມບໍ່ເຊື່ອສັດ

ການຕົວະປະຫວັດເປັນເລື່ອງທີ່ພົບຫລາຍຮ້ອຍລະ26ຂອງຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ40ປີຍອມຮັບວ່າພວກເຂົາຈະຕວົະແລະຮ້ອຍລະ85ຂອງຜູ້ຈັດການທີ່ກວດສອບເວົ້າວ່າພວກເຂົາພົບຫລັກຖານການຕົວະຊີລະປະຫວັດໄດ້ຫລາຍ